EEG laboratoř

EEG laboratoř Centra pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání PF UJEP se zaměřuje na cílené skupiny jedinců s neurologickými a psychofyziologickými obtížemi. EEG biofeedback je metoda, která napomáhá pomocí biologické zpětné vazby ovládat vlastní mozkové vlny. Jedná se tedy o sebe-učení mozku za pomoci tzv. biologické zpětné vazby. Zaměření laboratoře je proto nejen terapeutické, směrem k poruchám pozornosti, úzkostem a stresu, poruchám spánkového rytmu či posílení koncentrace a vůle, ale také naplňuje podstatu vědeckého pracoviště se zaměřením na relevantní výzkumná šetření z pohledu pomáhajících profesí.

EEG biofeedback je zrcadlo pro mozek. Díky němu vidí náš mozek v reálném čase, jak funguje. V našem případě prostřednictvím videohry a zvukové odměny. Ilustrace zobrazuje koloběh tréninku pomocí biofeedbacku. Mozkové vlny klienta jsou tak snímány EEG přístrojem, ten je posílá do počítače, počítač je zpracuje a promítne na monitor videohru, která dává mozku klienta zpětnou vazbu o tom, jak funguje. Na základě tohoto impulzu začne mozek fungovat upravovat svoje fungování směrem k optimální funkci. Z velké části jde o podvědomý proces, protože svou mozkovou činnost běžně vědomě nevnímáme. Biofeedback nám nastaví zrcadlo, které k tomu potřebujeme. Z historického pohledu EEG biofeedback pochází ze Spojených států, kde tuto metodu na lékařské fakultě vyvinul neurofyziolog prof. Barry Sterman. Vznik této metody se datuje k 70. letům 20. století na základě amerického kosmického programu NASA, kde jeho cílem bylo zvýšit psychické a fyzické odolnosti kosmonautů. Prof. Barry Sterman v té době pracovat na rozvoji této metody a jako výzkumný soubor použil kočky. Kočky mají blízko ke zrakové pozornosti člověka a dokáží reagovat způsobem, který se většina zvířat nenaučí. Prof. Beery Sterman na základě výsledků zjistil, že díky své zvídavosti kočky postupně uměly při rozsvícení světla vyčkat na správný okamžik, kdy následně stiskly packou určitou páčku a vypadlo jim krmení. Pokud čas odhadly špatně, krmení nevypadlo. Tímto pravidelným tréninkem, zvýšil jmenovaný profesor jejich senzomotorickou frekvenci. Později také zjistil, že trénované kočky jsou až 10x odolnější vůči stresu a zátěži, která na ně byla vyvíjena.

V našem centru se řídíme ETICKÝM KODEXEM Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback (dále jen AAPB). Tento kodex byl vypracován AAPB ČR v dubnu roku 1998. Etické principy se skládají ze souboru stanov, na nichž se sjednotila AAPB. Stanovují morální povinnosti, závazek a pravidla profesionálního jednání členů. Při aplikace biofeedbacku dodržujeme přísně pravidla profese. Jednáme zodpovědně a přijímáme důsledky svého chování.