Východiska vzniku centra

 • Centrum pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání navazuje na téměř patnáct let výzkumné činnosti a rozvojových projektů na poli podpory sociálního začleňování a inkluze ve vzdělávání na PF UJEP v Ústí nad Labem.
 • Centrum chce dále rozvíjet rovněž dlouhodobou aktivní snahu o vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí na školách v Ústeckém kraji a i mimo region, a to v rámci úspěšných projektů podpořených ve výzvách OP VK a OP VVV.
 • Výzkumný tým PF UJEP byl hlavním řešitelem projektu v rámci národního programu výzkumu MPSV Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání v letech 2005 – 2008
 • Pracovníci PF UJEP se podíleli na rozsáhlém výzkumu pro MŠMT (Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 2008 – 2009) a podíleli se na vzniku prvního Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání.
 • Pracovníci PF UJEP se v letech 2013 – 2015 podíleli na řešení výzkumného a rozvojového projektu EMPAC – Engaging Migrant Parents and Children, realizovaného ve spolupráci Ealing Council, London (UK), Minucipality of Bologna (IT) a Ústeckého kraje.
 • Pracovníci PF UJEP se v rámci spolupráce s Ústeckým krajem podílejí na tvorbě Krajského akčního plánu vzdělávání a Školské inkluzivní koncepce kraje.
 • Pracovníci PF UJEP od roku 2017 spolupracují na expertních pozicích s Úřadem vlády České republiky, Odborem sociálního začleňování (Agentura) v rámci individuálního projektu systémového.
 • Pracovníci PF UJEP spolupracují v rámci programu Horizon 2020 s Institutem pro výzkum inkluzivního vzdělávání PedF MU v Brně a dalšími 16 výzkumnými týmy z celkem 11 evropských zemí, mezi něž patří například Utrecht University, University of Oxford nebo Freie Universität Berlin,
  a to v rámci výzkumného projektu ISOTIS – Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society.
 • Pracovníci PF UJEP realizují rozsáhlé výzkumné aktivity zacílené na analýzu vybraných aspektů podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání v Ústeckém kraji.
 • Pracovníci PF UJEP realizují výzkumné aktivity, které mají za cíl podporovat zvýšení úrovně kompetencí učitelů pro rozvoj metakognitivně orientované výuky a kritického myšlení u žáků. Ty jsou podkladem pro formulaci doporučení směrem k MŠMT a vytvoření systémově využitelné metodiky tutoringu učitele v oblasti jeho práce s výstupy RVP a víceúrovňového plnění cílů pro maximální naplnění potenciálu všech žáků v heterogenním vzdělávacím prostředí.