Sportovní den rektora

Sportovní den rek­to­ra je pro všech­ny stu­den­ty i zaměst­nance UJEP či part­nery UJEP, kteří rádi využi­jí možnos­ti si zas­porto­vat.  Chceme si společně užít radost z pohy­bu, pro­to bude velká část aktiv­it nesoutěžní. Můžete si tak bez obav vyzk­oušet nové aktiv­i­ty, něco se naučit a užít si pohyb s přáteli.

 “Připo­jte se k face­bookové události, ať vám neu­ni­knou žád­né novinky!”


Výsledky, fotky 2019

 • Sportovní aktiv­i­ty
  • Výsled­ky soutěžních aktivit
  • Fotky a videa
 • Soutěž o „nejvíce sportu­jící fakul­tu UJEP“:                Fakul­ta stro­jního inženýrství

Video pozvánky

Jan Onder

Lukáš Konečný

Fabiá­na Bytyqi


Doprovodný program

 • soutěž o “nejvíce sportu­jící fakul­tu” (výpočet bude prove­den poměrově z prezen­to­vaných účast­níků v den akce vzh­le­dem k poč­tu členů aka­demické obce — stu­dentské části)
 • slavnos­t­ní otevření nové posilovny ve sportovní hale
 • pár­ty a aktiv­i­ty i Stu­den­tké unie UJEP

Informace

 • budou primárně aktu­al­i­zovány zde a sekundárně na Face­booku akce
 • celá akce Mgr. Jan Kres­ta, Ph.D. ()

Omluvenky z výuky

 • Účast stu­den­tů na této akci umožní rek­torské vol­no, které na 10 4. 2019 vyh­lásí rek­tor, doc. Mar­tin Balej. Děkani jed­notlivých fakult účast stu­den­tů na Sportovním dnu rek­to­ra pod­poru­jí a respek­tu­jí udělení rek­torského vol­na. Všich­ni vyuču­jící na UJEP budou v tom­to smys­lu informováni.
 • Pří­pad­né nes­rov­nalosti je možné řešit přes výše uve­dený kontakt.

Historie akce


Pozvánka

Reportáž 2017