Studium pro asistenty pedagoga (E-přihláška SAP)

Akreditace: Č.j.: MSMT- 5982/2022-2-213
STAG: SPA
E-přihláška, značení fakulty PFC
Požadujeme úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání pouze v tištěné formě. Kurz zahajujeme vždy po naplnění dostatečného počtu zájemců.
Charakteristika
Jedná se o studium v souladu s § 16 zákona 561/2004 Sb. podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, které vede k získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle § 20 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávací cíl
Absolvent získává odbornou kvalifikaci pro výkon povolání asistenta pedagoga podle § 20 zákona 563/2004 Sb., a to:
· podle odst. 1- absolvent s minimálně středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve školní třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.
· podle odst. 2 – absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé i nepřímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči
Hodinová dotace
130 hodin, 90 hodin přímé výuky a 2 x 20, tedy 40 hodin praxe
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
30 účastníků se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním jiným než oblasti pedagogických věd a pro asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích s předchozím základním vzděláním.
Plánové místo konání
Výuka bude probíhat v učebnách v budovách PF UJEP.
Odborný garant
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
Materiální a technické zabezpečení
Sylaby, studijní opory včetně další odborné literatury.
Učebny PF UJEP jsou standardně vybaveny výpočetní technikou pro potřeby všech studentů graduovaných studijních oborů PF, tedy i programů celoživotního vzdělávání. CCV PF.
Učebny vybavené interaktivní tabulí typu SmartBoard, 30 studentskými multimediálními PC stanicemi s OS Windows a programovým balíkem MS Office 2010, programy Zoner Photo studio, Smart NTB, které studenti běžně využívají k práci. Wifi připojení umožňuje studentům využívat i vlastní NTB a tablety.
Všechny vyučované předměty jsou pokryty e-learningovými studijními oporami v prostředí MOODLE.
Způsob vyhodnocení akce
Studium bude ukončeno Závěrečnou zkouškou z předmětů:
speciální pedagogika
pedagogika
obhajoba závěrečné písemné práce
Tématické okruhy k závěrečné zkoušce najdete v záložce studijní informace: Okruhy otázek k závěrečným zkouškám
Absolvent získá osvědčení o absolvování studia podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka za kurz činí 6 000,- Kč.