For Foreigners / Для иностранцев

Zkouška z češtiny ( A2, B1 ) pro cizince je organizována pouze pro uchazeče o studium na UJEP v období před přijímacím řízením (květen-červen).

  1. Zkouška z češtiny pro cizince – pedagogické pracovníky
  2. Přípravný kurz – k vykonání zkoušky z češtiny pro cizince – Czech language for foreigners – Курс чешского языка для иностранцев

Kurz připravuje cizince na výuku a postup na všechny fakulty univerzity. Podmínkou pro uchazeče o studium na UJEP z řad zahraničních státních příslušníků je splnění zkoušky z českého jazyka. Konkrétní informace naleznete v podmínkách přijímacích řízení jednotlivých fakult UJEP.

Odborným garantem kurzů je doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Podmínkou pro přijetí na tento kurz je ukončené středoškolské vzdělání. (Netýká se měsíčních a dvouměsíčních letních pobytů). Kurzy se konají ve spolupráci firmy DOCEO a Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP – v Ústí na Labem a v Praze: Vzdělávací centrum Asociace se nachází na Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3. Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je minimálně 80% docházka a minimálně 65% úspěšnost v testech, které se píší na konci každé lekce. Studenti skládají zkoušku na úrovni A2, B1, nebo B2. V jednotlivých skupinách se učí 12-15 studentů.

Máte zájem o studium u nás? Podrobné informace naleznete na www.oca-praga.cz, kde najdete přihlášku k vyplnění.
Po vyplnění přihlášky se s Vámi obratem spojíme a budeme Vás informovat o dalších nezbytných krocích.

Kontakty:

Mgr. Radim Knobloch, ředitel Vzdělávacího centra Association – r.knobloch@oca-praga.cz

  • Курс чешского языка для иностранцев – Czech language course for foreigners – информация:

Более 20 лет мы предлагаем иностранным студентам пройти наш подготовительный курс чешского языка. Данный курс готовит иностранцев к обучению и поступлению на любой факультет Университета.

Гарантом курса является Яромира Шинделаржова, доцент педагогики, кандидат наук.

Условием для принятия на курс является наличие законченного среднего образования (не относится к месячным и двухмесячным летним курсам). Для успешного окончания курса необходимо посещать не менее 80% занятий и успеваемость по результатам тестов не должна быть менее 65%. В конце курса студенты сдают заключительный экзамен по чешскому языку на уровень A2, B1  или B2. В отдельных группах обучается по 12-15 студентов. Курсы начинаются несколько раз в год.

Курсы проходят под Центрoм непрерывного образования университета им. Я. Е. Пуркине – в Усти на Лабе и в Праге: Образовательный центр Association находится по адресу Sládkovského nám. 525/1, Praha 3 (Сладковского пл. 525/1, Прага 3).

Вас интересует обучение у нас?  Больше информаций найдете на www.oca-praga.cz, где найдете анкету, которую заполните.
После заполнения анкеты, мы свяжемся с Вами и будем Вас информировать о дальнейших шагах.

Контакты:

Mgr. Radim Knobloch, директор ОЦ Association – r.knobloch@oca-praga.cz