Doktorský studijní program

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Studijní program: Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: Doktorský
Typ studijního oboru: Doktorský
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná

 

Organizace studia v doktorských studijních oborech akreditovaných na PF UJEP

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Studium v doktorském studijním programu na PF UJEP se uskutečňuje podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 17. července 2017 registrovaného MŠMT ČR podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), dne 17. července 2017 pod čj. MSMT-19435/2017 případně ve smyslu dalších doplňujících novel.
 2. Studium v doktorském studijním programu se uskutečňuje na PF UJEP v akreditovaném doktorském studijním programu P 7507 Specializace
  v pedagogice v akreditovaných studijních oborech 7501V005 Hudební teorie a pedagogika, 7501V014 Teorie výtvarné výchovy, 7501V029 Teorie vzdělávání v bohemistice a 7507V105 Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání.
 3. Tato směrnice se vztahuje na studenty v akreditovaných doktorských studijních oborech v akreditovaném doktorském studijním programu ve všech formách studia, dále akademické pracovníky a ostatní zaměstnance účastnící se pedagogické činnosti uskutečňované PF UJEP v rámci akreditovaného doktorského studijního programu.

Článek 2 – Prováděcí ustanovení

 1. Do konce března daného kalendářního roku zveřejní katedry podílející se na realizaci doktorského studia ve spolupráci s příslušnými oborovými radami na svých webových stránkách seznam témat vypisovaných dizertačních prací pro přijímací řízení na následující akademický rok. Témata budou pravidelně zveřejňována spolu se stručnými anotacemi, ve kterých bude explicitně uvedeno, které z navrhovaných témat dizertačních prací předpokládají didakticky zaměřený empirický výzkum. Podíl takto orientovaných prací musí tvořit alespoň jednu třetinu z nabízených témat.
 2. Obsahem přijímací zkoušky do studia v akreditovaných doktorských studijních oborech v akreditovaném doktorském studijním programu na PF UJEP je též odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti uchazeče (zejména kvalifikační práce, publikace, grantová činnost, umělecká činnost apod.) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou, výzkumnou nebo tvůrčí činnost v oboru a jeho schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce. Zpravidla se jedná o jazyk anglický, německý,
  ruský či španělský, pokud oborová rada v rámci schválených podmínek přijímacího řízení nerozhodne jinak.
 3. Součástí přijímací zkoušky do studia v akreditovaných doktorských studijních oborech v akreditovaném doktorském studijním programu na PF UJEP je též prokázání znalostí, schopností a nadání nezbytných pro studium ve výše uvedeném doktorském studijním programu a v příslušném studijním oboru, pokud tyto kompetence nevyplývají z profilu absolventa předchozího vysokoškolského vzdělání uchazeče.
 4. Přijímací zkoušky se konají před komisí jmenovanou děkanem PF UJEP. Splní-li přijímací zkoušku větší počet uchazečů, rozhodující pro přijetí je pořadí uchazečů, přičemž o tomto pořadí rozhodují zejména prokázané předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v oboru.
 5. Standardní doba studia v doktorských studijních oborech v akreditovaném doktorském studijním programu na PF UJEP je tři, resp. čtyři roky. Maximální doba studia je sedm let. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Postup při rozhodování v této věci se řídí § 68 zákona. Minimální doba studia v doktorských studijních oborech v akreditovaném doktorském studijním programu na PF UJEP je dána dosažením 180 kreditů (ve studijním programu se standardní dobou studia 3 roky), resp. 240 kreditů (ve studijním programu se standardní dobou studia 4 roky).
 6. Plnění studijního plánu určuje kreditní systém, který umožňuje volit individuální tempo studia v rámci příslušného doktorského studijního oboru. Doporučený roční studijní plán je hodnocen počtem 60 kreditů. Hodnota kreditu přiřazená studijnímu předmětu je celočíselná.
 7. Student splní podmínky pro postup do druhého roku studia, pokud za studijní předměty zapsané v prvním roce studia získá minimálně 30 kreditů.
 8. Student splní podmínky pro postup do třetího roku studia, pokud za studijní předměty zapsané v prvním a druhém roce studia získá minimálně 60 kreditů.
 9. V průběhu studia má student povinnost získat celkem 180 kreditů (ve studijním programu se standardní dobou studia 3 roky), resp. 240 kreditů (ve studijním programu se standardní dobou studia 4 roky)., přičemž 50 kreditů získává za činnosti spojené s tvorbou dizertační práce a tezí dizertační práce. Zbylé kredity do celkového počtu pak student získává za plnění kontrol studia v povinných a v povinně volitelných studijních předmětech, které zahrnují i aktivity vědeckého, výzkumného a tvůrčího charakteru, pedagogickou činnost, stáže apod. v souladu se studijním plánem akreditovaného doktorského studijního oboru.
 10. Kontroly studia ve studijních předmětech, jejichž náplní jsou konkrétní pedagogické, vědecké, výzkumné, grantové, publikační a další tvůrčí aktivity, je možné udělit na základě předložených pokladů i v případě, pokud byly tyto aktivity prokazatelně realizovány již v době před zahájením studia v doktorském studijním programu, nejdéle však v období 5 let před zápisem do probíhajícího studia. Kontroly studia v těchto typech studijních předmětů uděluje školitel.
 11. Školitel má právo navrhnout pro realizaci tématu dizertační práce konzultanta. Konzultanti jsou zpravidla odborníci z praxe či jiní významní odborníci, kteří se podílejí na realizaci studia v doktorském studijním programu. Konzultanti jsou studentům přidělování na celou dobu studia, doplňují či rozšiřují práci školitele a podílejí se zejména na odborném vedení dizertační práce studenta.
 12. Student má právo výběru studijních předmětů a vytvoření individuálního studijního plánu podle pravidel akreditovaného doktorského studijního oboru, ve kterém studuje. Student si volí individuální studijní plán na následující akademický rok nebo semestr formou elektronického zápisu studijních předmětů, tj. formou zápisu povinných a povinně volitelných studijních předmětů na následující akademický rok nebo semestr v IS STAG. Elektronický zápis studijních předmětů se koná v termínu určeném harmonogramem PF UJEP.
 13. Individuální studijní plán studenta vychází ze studijního plánu příslušného akreditovaného doktorského studijního oboru. Stanovuje jednotlivé studijní předměty zahrnující rovněž pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, grantovou, publikační a další tvůrčí činnost, které student plní v daném roce studia. Individuální studijní plán se definuje podrobně pro první akademický rok, pro další léta jen rámcově. Individuální studijní plán se upřesňuje a jeho plnění se kontroluje v pravidelných semestrálních hodnoceních studenta v rámci doktorských seminářů.
 14. Individuální studijní plán studenta, podle něhož studium v příslušném akreditovaném doktorském studijním oboru probíhá, stanoví studentovi zejména: a) Obsahové zaměření jeho samostatné vědecké nebo teoretické a tvůrčí činnosti a jeho vlastní vzdělávací činnosti s ohledem na oborovou specializaci, formu studia a téma dizertační práce. b) Studijní předměty, které je povinen student absolvovat. Tyto předměty zahrnují rovněž pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, grantovou, publikační a další tvůrčí činnost studenta. c) Časové rozvržení studia a plánované počty dosažených kreditů v příslušném semestru nebo akademickém roce. d) Výukovou povinnost a u studentů, kteří v rámci dizertační práce řeší didaktická témata, rovněž pedagogickou praxi na typu školy odpovídající tématu práce tak, aby studenti mohli získávat učitelskou zkušenost.
 15. Hodnocení kontrol studia ze studijních předmětů zakončených zkouškou je „prospěl“, nebo „neprospěl“. Toto hodnocení zapisuje zkoušející do IS STAG. Zkoušející je povinen zápis do systému STAG provést do 5 dnů po vykonání zkoušky.
 16. Hodnocení kontrol studia z předmětů zakončených zápočtem je „započteno“, nebo „nezapočteno“. Udělení či neudělení zápočtu zapisuje vyučující do IS STAG. Vyučující je povinen zápis do IS STAG provést do 5 dnů po udělení nebo neudělení zápočtu.
 17. Student má právo, nikoliv však povinnost, zápisu dosažených kontrol studia rovněž do výkazu o studiu.
 18. Při státní doktorské zkoušce má student prokázat zvládnutí teorií a získání požadovaných vědomostí a znalostí z oblastí studia, včetně metodologických východisek vědecké práce a tvůrčích postupů. Její obsah vychází zejména z tématu dizertační práce a individuálního studijního plánu studenta.
 19. Ke státní doktorské zkoušce se student může přihlásit po absolvování všech povinných studijních předmětů a modulů stanovených jeho individuálním studijním plánem a po získání celkového počtu 130 kreditů, resp. v případě doktorského studijního oboru se standardní dobou studia 4 roky 190 kreditů (tj. i bez kreditů za činnosti spojené s realizací dizertační práce a jejich tezí).
 20. Studium v doktorském studijním programu se zakončuje vypracováním dizertační práce a její obhajobou. Její konání je podmíněno předchozím složením státní doktorské zkoušky. Dizertační práce musí přinést originální výsledky vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti studenta. Může využívat i originálních řešení určitého problému, kterých student dosáhl i v období před zahájením doktorského
  studia.
 21. Student podává dizertační práci studijnímu oddělení PF UJEP spolu s přihláškou k obhajobě a tezemi dizertační práce v rozsahu minimálně 30 normostran textu. Součástí tezí je i přehled publikační činnosti doktoranda týkající se tématu dizertační práce. Kredity za činnosti spojené s realizací dizertační práce a jejich tezí jsou udělovány v případě kladných posudků na dizertační práci. Tyto činnosti
  jsou hodnoceny 50 kredity a do IS STAG jsou zapisovány studijním oddělením PF UJEP.
 22. Školitel je povinen před obhajobou dizertační práce provést kontrolu odevzdané práce na možný výskyt plagiátu v systému THESES. K jakékoliv zjištěné nenulové míře shody je školitel povinen ve svém posudku k odevzdané práci podat písemné vyjádření.
 23. Školitel nebo pověřená osoba na základě posudku vedoucího práce jsou povinni hodnocení práce uzavřít nastavením parametru „posouzen – není plagiát“/ „posouzen – je plagiát“ v IS/STAG.
 24. Pokud je práce hodnocena parametrem „posouzen – je plagiát“ v IS/STAG, nesmí být tato práce připuštěna k obhajobě a vedoucí příslušné katedry nebo centra je zodpovědný za podání písemného podnětu k zahájení disciplinárního řízení.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

 1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a kontrolou dodržování této směrnice pověřuji proděkana pro studium a pedagogické Praxe.
 2. Tato směrnice byla projednána kolegiem děkana dne 12. 2. 2018, nabývá účinnosti dne 12. 2. 2018, platí do odvolání a plně nahrazuje a ruší původní směrnici děkana
  č. 4A/2015.

Tyto informace jsou zmíněny ve směrnici děkana PF UJEP Ústí n. L. č. Níže je možné také stáhnout Výroční zprávu o studiu v doktorském studijním programu.