Témata kvalifikačních a disertačních prací

PaedDr. Blanka Janáčková

Bakalářské práce
Encyklopedická literatura pro děti předškolního věku – svět rostlin
Encyklopedická literatura pro děti předškolního věku – zvířátka kolem nás
Handicapovaný hrdina v dětské knize
Petr Stančík a obrázková kniha
Martina Skala – autorka ilustrátorka
Komiks pro děti předškolního věku
Leporelo a dítě předškolního věku
Environmentální výchova pro předškolní vzdělávání v pohádkových příbězích
Vodník v českých autorských pohádkách
Nonsens v české autorské pohádce
Dítě s handicapem v prózách Ivony Březinové

doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Diplomová práce

Kompetence pedagoga ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v českém primárním školství
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětu český jazyk v primární škole
Místo frazeologie na 1. stupni ZŠ

Disertační práce

Místo onomastiky v primárním přírodovědném vzdělávání
Onomastická kompetence pedagoga v primárním přírodovědném vzdělávání
Frazeologická kompetence pedagoga v primárním přírodovědném vzdělávání
Rozvoj digitální gramotnosti žáků v přírodovědných předmětech primární školy
Specifika vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v přírodovědných předmětech primární školy
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v přírodovědných předmětech primární školy

doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.

Bakalářské práce

Základní metody disciplíny storytelling a jejího využití v MŠ (nutné absolvovat kurz storytellingu)
Badatelské činnosti v mateřské škole
Specifika práce s předškolními dětmi v MŠ
Činnosti v přírodě  v předškolním vzdělávání
Využití prvků folkloru v MŠ (spolupráce se skanzenem v Zubrnicích)

Diplomové práce

Využití zoologické zahrady pro výuku přírodovědy
Didaktické hry a jejich využití v přírodovědě
Tvorba nových materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti
Stav výuky finanční gramotnosti na 1. st. ZŠ
Rozvoj klíčových kompetencí v přírodovědě
Terénní výuka ve vybrané lokalitě
Regionální výuka ve 4. třídách ústeckých škol
Využití mobilních aplikací ve výuce vlastivědy
Využití mobilních aplikací ve výuce přírodovědy
Využití fenomenu youtuberství ve výuce vlastivědy
Živé obrazy ve vlastivědě
Základní metody disciplíny storytelling a jejího využití ve výuce přírodovědy (nutné absolvovat kurz storytellingu)
Integrovaná tematická výuka na 1. st. ZŠ

Disertační práce

Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce přírodovědy
Využití mobilních aplikací ve výuce přírodovědy
Možnosti rozvíjení přírodovědné gramotnosti prostřednictvím specifických úloh
Využití počítačových her jako didaktického nástroje v přírodovědném vzdělávání
Vliv pedagogického a rodičovského vzoru na vztah žáka k přírodovědě

doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Bakalářské práce – Učitelství pro MŠ

Využívání výukových aplikací pro děti předškolního věku
Individuální vzdělávání v předškolním věku
Metoda dobrého startu ve vybrané oblasti předškolního vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání pohledem učitelů MŠ
Společné vzdělávání v mateřské škole
Děti se specifickými vzdělávacími potřebami v mateřské škole
Logopedická intervence v MŠ
Komparace alternativních koncepcí předškolního vzdělávání

Diplomové práce – Učitelství 1. stupně ZŠ

Analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků
Výukový dialog ve vyučování na 1. stupni
Funkčnost didaktických her ve výuce na 1. stupni ZŠ
Cesty k rozvíjení hodnotících dovedností žáků
Postoje studentů ke zvolené profesi
Sebehodnocení profesních dovedností studentů učitelství

PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Bakalářské práce

Dějiny logiky
Žák 1. stupně ZŠ a úsudek induktivního typu
Žák 1. stupně ZŠ a úsudek deduktivního typu
Žák 1. stupně a argumentace jako část neformální logiky
Relace v učebnicích na 1. stupni základní školy.
Operace v učebnicích na 1. stupni základní školy.
Zobrazení v učebnicích na 1. stupni základní školy.
Analýza her určených k rozvoji matematického myšlení.
Analýza her určených k rozvoji logického myšlení.
Způsoby hodnocení žáka prvního stupně v matematice.
Netradiční přístupy k vyučování matematice na prvním stupni základní školy.
Sebehodnocení učitele na prvním stupni základní školy.

Diplomové práce

Problematika standardizace didaktického nástroje
Logické myšlení u osob rozlišných věkových skupin.
Konvergentní myšlení u osob rozlišných věkových skupin
Divergentní myšlení u osob rozlišných věkových skupin
Deduktivní způsob uvažování u osob rozlišných věkových skupin
Induktivní způsob uvažování u osob rozlišných věkových skupin
Vliv pohlaví na úroveň logického myšlení
Vliv pohlaví na deduktivní způsob uvažování
Vliv pohlaví na induktivní způsob uvažování
Logické myšlení a způsoby jeho testování
Faktory ovlivňující logické myšlení jedince
Analýza žákovských postojů k matematice.
Komparativní analýza nástrojů zjišťující postoje k matematice.
Faktory ovlivňující žákovy postoje k matematice.
Faktory ovlivňující žákovo hodnocení TIMMS.
Kritické myšlení žáka prvního stupně základní školy.
Kritické myšlení žáka prvního stupně jako faktor ovlivňující jeho prospěch.
Způsoby měření kritického myšlení žáka.
Metakognitivní znalosti jako prediktor školní úspěšnosti žáka prvního stupně základní školy

Disertační práce

Přístup učitele matematiky jako stěžejní faktor rozvoje matematických dovedností žáka 1. stupně ZŠ

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Bakalářská práce

Vztah dětí předškolního věku k přírodě a životnímu prostředí
Přírodní školní zahrada
Spolupráce s environmentálními centry v prostředí mateřské školy
Vztah k místu v kurikulu mateřské školy

Diplomová práce

Vztah dětí mladšího školního věku k přírodě a životnímu prostředí
Spolupráce s environmentálními centry v prostředí základní školy
Školní zahrada jako místo edukace
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti studentů učitelství a učitelů
Vztah k místu v kurikulu základní školy
Analýza učebnic pro 1. stupeň ZŠ

Disertační práce

Překážky a příležitosti venkovního učení v prostředí české základní školy
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku – možnosti výzkumu a současné trendy
Badatelské metody na české základní škole – vize a realita

Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

Bakalářské práce

Technická stránka sebeobslužných činností v MŠ
Využití IT v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
Činnosti s délkovou textilií v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
EVA pěna (Moosgummi) v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
Řezací plotr v práci učitele mateřské školy

Diplomové práce

Digitalizace procesu tvorby plošných objektů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Využití IT v technických činnostech v primárním vzdělávání
Moderní licí technologie v technických činnostech v primárním vzdělávání
Vakuové lisování plastů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Výroba strunných hudebních nástrojů v praktických činnostech na 1. st. ZŠ
Činnosti s délkovou textilií v technických činnostech v primárním vzdělávání
Realizace čmelínů v rámci praktických činností v primárním vzdělávání
PET jako materiál v technických činnostech v primárním vzdělávání

Disertační práce

Afektivní dimenze technické gramotnosti

Mgr. Alena Nováková

Bakalářské práce

Vědecké myšlení dětí předškolního věku
Badatelsky orientovaná výuka v preprimárním vzdělávání
Autoevaluace dětí předškolního věku

Mgr. Jan Šindelář

Bakalářské práce

Aplikace a využití didaktických her v preprimárním a primárním vzdělávání
Informační systémy
Aplikace ICT v preprimárním a primárním vzdělávání
Příprava předškolních dětí na výuku v ZŠ

Mgr. Ing. Jan Tirpák

Bakalářské práce

Rozvíjení přírodovědné gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy
Přírodovědná gramotnost v rámci primárního vzdělávání
Komparace přírodovědné gramotnosti v rámci primárního vzdělávání v kontextu mezinárodních výzkumů
Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza
Komparace mezinárodních výzkumů – TIMSS, PISA
Multikomponentní úlohy a možnosti jejich využiti ve výuce v rámci přírodovědné gramotnosti

Mgr. Petr Trahorsch

Bakalářské práce

Úroveň mapových dovedností dětí předškolního věku.
Hodnocení map v knížkách pro děti předškolního věku.
Hodnocení geografických vizuálních prvků v knížkách pro děti předškolního věku (včetně hodnocení samotnými dětmi).
Výzkum dětských pojetí v „zeměpisném učivu“ u dětí předškolního věku.

Mgr. Věra Pavlátová

Bakalářské práce

Vytvoření, realizace a následná evaluace environmentálního programu pro děti z MŠ zaměřeného na vermikompostování.
Vytvoření, realizace a následná evaluace environmentálního programu pro děti z MŠ zaměřeného na třídění odpadu.
Vytvoření, realizace a následná evaluace environmentálního programu pro děti z MŠ zaměřeného na energii.