Témata kvalifikačních a disertačních prací

PaedDr. Blanka Janáčková

Bakalářské práce
Encyklopedická literatura pro děti předškolního věku – svět rostlin
Encyklopedická literatura pro děti předškolního věku – zvířátka kolem nás
Handicapovaný hrdina v dětské knize
Petr Stančík a obrázková kniha
Martina Skala – autorka ilustrátorka
Komiks pro děti předškolního věku
Leporelo a dítě předškolního věku
Environmentální výchova pro předškolní vzdělávání v pohádkových příbězích
Vodník v českých autorských pohádkách
Nonsens v české autorské pohádce
Dítě s handicapem v prózách Ivony Březinové

doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Diplomová práce

Kompetence pedagoga ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v českém primárním školství
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětu český jazyk v primární škole
Místo frazeologie na 1. stupni ZŠ

Disertační práce

Místo onomastiky v primárním přírodovědném vzdělávání
Onomastická kompetence pedagoga v primárním přírodovědném vzdělávání
Frazeologická kompetence pedagoga v primárním přírodovědném vzdělávání
Rozvoj digitální gramotnosti žáků v přírodovědných předmětech primární školy
Specifika vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v přírodovědných předmětech primární školy
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v přírodovědných předmětech primární školy

doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.

Bakalářské práce

Základní metody disciplíny storytelling a jejího využití v MŠ (nutné absolvovat kurz storytellingu)
Badatelské činnosti v mateřské škole
Specifika práce s předškolními dětmi v MŠ
Činnosti v přírodě  v předškolním vzdělávání
Využití prvků folkloru v MŠ (spolupráce se skanzenem v Zubrnicích)

Diplomové práce

Využití zoologické zahrady pro výuku přírodovědy
Didaktické hry a jejich využití v přírodovědě
Tvorba nových materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti
Stav výuky finanční gramotnosti na 1. st. ZŠ
Rozvoj klíčových kompetencí v přírodovědě
Terénní výuka ve vybrané lokalitě
Regionální výuka ve 4. třídách ústeckých škol
Využití mobilních aplikací ve výuce vlastivědy
Využití mobilních aplikací ve výuce přírodovědy
Využití fenomenu youtuberství ve výuce vlastivědy
Živé obrazy ve vlastivědě
Základní metody disciplíny storytelling a jejího využití ve výuce přírodovědy (nutné absolvovat kurz storytellingu)
Integrovaná tematická výuka na 1. st. ZŠ

Disertační práce

Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce přírodovědy
Využití mobilních aplikací ve výuce přírodovědy
Možnosti rozvíjení přírodovědné gramotnosti prostřednictvím specifických úloh
Využití počítačových her jako didaktického nástroje v přírodovědném vzdělávání
Vliv pedagogického a rodičovského vzoru na vztah žáka k přírodovědě

doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Témata kvalifikačních prací 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole
Portfolio dítěte jako východisko hodnocení výsledků vzdělávání

doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Bakalářské práce

Dějiny logiky
Analýza her určených k rozvoji matematického myšlení.
Analýza her určených k rozvoji logického myšlení.
Možnosti rozvoje rovinné představivosti u dětí v MŠ
Matematická symbolika v mateřské škole
Dítě mateřské školy a matematický kvantifikátor

Diplomové práce

Problematika standardizace didaktického nástroje
Logické myšlení u osob rozlišných věkových skupin.
Konvergentní myšlení u osob rozlišných věkových skupin
Divergentní myšlení u osob rozlišných věkových skupin
Deduktivní způsob uvažování u osob rozlišných věkových skupin
Induktivní způsob uvažování u osob rozlišných věkových skupin
Vliv pohlaví na úroveň logického myšlení
Vliv pohlaví na deduktivní způsob uvažování
Vliv pohlaví na induktivní způsob uvažování
Logické myšlení a způsoby jeho testování
Faktory ovlivňující logické myšlení jedince
Analýza žákovských postojů k matematice.
Komparativní analýza nástrojů zjišťující postoje k matematice.
Faktory ovlivňující žákovy postoje k matematice.
Faktory ovlivňující žákovo hodnocení TIMMS.
Kritické myšlení žáka prvního stupně základní školy.
Kritické myšlení žáka prvního stupně jako faktor ovlivňující jeho prospěch.
Způsoby měření kritického myšlení žáka.
Metakognitivní znalosti jako prediktor školní úspěšnosti žáka prvního stupně základní školy

Disertační práce

Přístup učitele matematiky jako stěžejní faktor rozvoje matematických dovedností žáka 1. stupně ZŠ.
Eye-tracking jako nástroj hodnocení kvality učebnice.
Vybrané aspekty matematické gramotnosti dětí mladšího školního věku – možnosti výzkumu a současné trendy.
Kritická místa matematiky na prvním  stupni základní školy (kvaziexperimentální studie).

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Bakalářská práce

Vztah dětí předškolního věku k přírodě a životnímu prostředí
Přírodní školní zahrada
Spolupráce s environmentálními centry v prostředí mateřské školy
Vztah k místu v kurikulu mateřské školy
Odpovědná spotřeba jako vzdělávací téma v MŠ

Diplomová práce

Vztah dětí mladšího školního věku k přírodě a životnímu prostředí
Spolupráce s environmentálními centry v prostředí základní školy
Školní zahrada jako místo edukace
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti studentů učitelství a učitelů
Vztah k místu v kurikulu základní školy
Analýza učebnic pro 1. stupeň ZŠ
Odpovědná spotřeba jako vzdělávací téma na 1. stupni ZŠ

Disertační práce

Překážky a příležitosti venkovního učení v prostředí české základní školy
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku – možnosti výzkumu a současné trendy
Badatelské metody na české základní škole – vize a realita

PaedDr. Miroslava Janečková, Ph.D.

Bakalářské práce

Technická stránka sebeobslužných činností v MŠ
Samostatná práce dětí předškolního věku
Manipulativní činnost při rozvoji předmatematických představ dětí předškolního věku
Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ
Digitální gramotnost na 1. stupni ZŠ

Diplomové práce

Digitalizace procesu tvorby plošných objektů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Zkušenosti učitelů 1. stupně ZŠ s dištanční výukou
Možnosti podpory kooperativního učení v preprimárním vzdělávání
Možnosti podpory kooperativního učení na 1. stupni ZŠ
Faktory ovlivňující vnitřní motivaci žáků 1. stupně ZŠ
Možnosti rozvoje finanční gramotnosti u dětí předškolního věku
Výhody a nevýhody věkově smíšených skupin na 1. stupni ZŠ
Způsoby podpory sebehodnocení u žáků 1. stupně ZŠ

Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

Bakalářské práce

Technická stránka sebeobslužných činností v MŠ
Využití IT v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
Činnosti s délkovou textilií v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
EVA pěna (Moosgummi) v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
Řezací plotr v práci učitele mateřské školy

Diplomové práce

Digitalizace procesu tvorby plošných objektů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Využití IT v technických činnostech v primárním vzdělávání
Moderní licí technologie v technických činnostech v primárním vzdělávání
Vakuové lisování plastů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Výroba strunných hudebních nástrojů v praktických činnostech na 1. st. ZŠ
Činnosti s délkovou textilií v technických činnostech v primárním vzdělávání
Realizace čmelínů v rámci praktických činností v primárním vzdělávání
PET jako materiál v technických činnostech v primárním vzdělávání

Disertační práce

Afektivní dimenze technické gramotnosti

PaedDr. Kubiatko Milan, PhD.

Bakalářské práce

Environmentální gramotnost dětí a žáků a její změny s ohledem na věk
Přírodovědná gramotnost a její změny s ohledem na věk
Faktory ovlivňující úroveň přírodovědné gramotnosti
Mylné představy u dětí a žáků (oblast bude specifikovaná po dohodě se studentem)
Téma dle dohody

Diplomové práce

Environmentální gramotnost dětí a žáků a její změny s ohledem na věk
Přírodovědná gramotnost a její změny s ohledem na věk
Faktory ovlivňující úroveň přírodovědné gramotnosti
Mylné představy u dětí a žáků (oblast bude specifikovaná po dohodě se studentem)
Faktory ovlivňující úroveň mylných představ
Školní podvádění a jeho způsoby
Téma dle dohody

Disertační práce

Rezistence dětských představ vůči změně

K určitému intuitivnímu vědění o světě a o místě v něm, děti dospějí ještě před tím, než začnou navštěvovat vzdělávací instituci. Toto intuitivní vědění se označuje různými pojmy, např. dětské představy, naivní teorie, prekoncepce atd. Dětské představy jsou rezistentní vůči změně, která nastává jen za určitých podmínek. Cílem výzkumu bude zjistit přítomnost a podobu dětských představ o vybraném tématu z oblasti přírodovědného vzdělávání. Stěžejním výzkumným vzorkem budou žáci 1. stupně základní školy. Zjištění budou komparována se staršími věkovými kohortami za účelem identifikace konceptuální změny.

Faktory ovlivňující vyhýbání se vybraným skupinám živočichů a jejich transformace s ohledem na věk

Děti mají ve velkém množství případů neopodstatněný negativní vztah k různým, zejména nepopulárním živočichům. Negativní pojímání mohlo vzniknout různými způsoby, například přímou interakci, či zprostředkovanou prostřednictvím různých kanálů, jako jsou media, příbuzní, kamarádi, vzdělávací instituce atd. Ale uvedený jev může mít i evoluční základ. Hlavním cílem výzkumu bude identifikace faktorů, které mají vliv na vyhýbavé chování žáků primárního vzdělávání vůči vybraným skupinám živočichů Zjištění budou komparována se staršími věkovými kohortami.

Identifikace prekoncepcí a miskoncepcí prostřednictvím analýzy dětské kresby

Způsobů, kterými lze u dětí identifikovat prekoncepty a miskoncepty je celá řada. Jednou z funkčních cest je dětská kresba. Děti prostřednictvím kresby zobrazují okolní svět, vyjadřují svoje pocity a myšlenky, často se v obrázku objevují sny nebo fantazijní představy. Analýzu vytvořených kreseb je vhodné doplnit rozhovorem, který zkonkrétní dětské představy. Cílem výzkumu bude identifikovat dětské představy o vybraném tématu přírodovědného vzdělávání prostřednictvím této výzkumné techniky.

Téma dle vlastního výběru

Je možné, že žádné z uvedených témat vás nezaujalo. Po dohodě lze navrhnout i téma odlišné, odpovídající doktorskému studijnímu programu.

Mgr. Barbora Lanková

Bakalářské práce

EEG Biofeedback a jeho využití v mateřské škole speciální
Využití prvků Daltonského plánu v MŠ
Daltonský plán a jeho pojetí v ČR a zahraničí
Rozvoj pracovní paměti u dětí mladšího školního věku

Mgr. Ing. Jan Tirpák

Bakalářské práce

Rozvíjení přírodovědné gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy
Přírodovědná gramotnost v rámci primárního vzdělávání
Komparace přírodovědné gramotnosti v rámci primárního vzdělávání v kontextu mezinárodních výzkumů
Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza
Komparace mezinárodních výzkumů – TIMSS, PISA
Multikomponentní úlohy a možnosti jejich využiti ve výuce v rámci přírodovědné gramotnosti

Mgr. Pavel Adámek

Bakalářské práce

Aktivity vhodné pro úspěšný přechod dítěte z mateřské školy do školy základní.
Dokumentace ředitele/ředitelky mateřské školy.
Využití tabletů při výuce v MŠ.
Využívání českých pohádek při projektových dnech v MŠ

Ing. Aleš Círus

Bakalářské práce

Virtuální realita ve výuce na 1. stupni ZŠ.
Rozšířená realita ve výuce na 1. stupni ZŠ.
Aktivizační prvky digitalizovaného primárního vzdělávání.

Mgr. Petr Kovařík

Bakalářské práce

Přírodovědná gramotnost a její rozvoj v kurikulu mateřské školy.
Venkovní výuka a její význam při rozvoji přírodovědné gramotnosti v mateřských školách.
Analýza kurikula vybraných lesních mateřských škol

Mgr. Jan Musil

Bakalářské práce

Geografická témata v prvouce a vlastivědě
Místní region ve výuce na I. stupni ZŠ
Terénní a praktická výuka s geografickou náplní v rámci I. stupně ZŠ
Další geografická témata po konzultaci

Mgr. Karel Nepraš

Bakalářské práce

Potenciál využívání školní zahrady v mateřské škole.
Metody a formy venkovní výuky v předškolním vzdělávání.
Benefity a limity venkovní výuky v předškolním vzdělávání.

Mgr. Tereza Strejčková

Bakalářské práce

Environmentální senzitivita učitelů MŠ jako faktor ovlivňující venkovní vyučování
Vztah učitelů MŠ k venkovní výuce
Úroveň životních dovedností u žáků klasických MŠ a lesních MŠ