SZZ a kvalifikační práce

Ústní část státní závěrečné zkoušky          

Bakalářské studium

Magisterské studium

Písemná část státní závěrečné zkoušky

  • Hodnocení dílčích kontrol studia a státní závěrečné zkoušky na PF UJEP – viz aktuální směrnice PF.
  • Pokyny pro odevzdávání závěrečných prací – viz aktuální směrnice PF a UJEP.
  • Autoři by měli konzultovat veškeré postupy s vedoucím práce. Postup naleznete pod textem.
  • Informace a pokyny pro zpracování závěrečných prací naleznou studenti v tištěné brožuře „Jak psát závěrečné práce na KTVS PF UJEP“. Tento stručný manuál lze zajistit u sekretářky KTVS.
  • KTVS doporučuje autorům dodržovat v celé práci citační normu APA 6. vydání či APA 7.vydání (American Psychological Association), popř. lze využít také citační normu ČSN ISO 690. Doporučujeme autorům využít jednotnou formální úpravu práce podle platných norem (např. ČSN ISO 7144, APA).
  • Závěrečné práce výzkumného charakteru /invazivní metody, nezletilí, aj./ musí být schváleny vyjádřením Etické komise PF UJEP.
  • Studenti Přírodovědecké fakulty musí při konstrukci závěrečné práce vycházet z platných předpisů a směrnic Přírodovědecké fakulty /včetně uvedení této fakulty v kvalifikační práci/.
  • Témata závěrečných prací na ak. rok 21/22 naleznete v příloze a na nástěnce KTVS PF UJEP.
  • Vzory posudků vedoucího a oponenta práce níže.
  • Svou závěrečnou práci můžete podpořit mimořádným grantovým stipendiem.