Kurz skalního lezení  pro pedagogy

Akreditace MSMT – 1156/2023-4-16

 Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

Obsahem kurzu je prohloubení specifických dovedností a znalostí z oblasti skalního lezení  včetně zajištěných cest, tzv. ferrat. Oblast teorie bude zaměřena na přednášky a semináře z historie, techniky lezení, metodiky, didaktiky, vybavení a technologie. Důraz je kladen na zvládnutí bezpečnostních aspektů – optimální vedení výuky, první pomoc a řešení krizových situací podrobněji viz učební osnova.

Profil absolventa: učitel zvládá bezpečný výcvik žáků, dodržuje příslušné legislativní ustanovení vztahující se k dané činnosti, základy bezpečnosti, záchrany i první pomoci.

Plán výuky:

Teorie – přednášky a semináře (10 hod):

Základy pedagogiky, didaktiky, psychologie a antropomotoriky 2 h.
Vznik a vývoj horolezectví 1 h.
Základy sportovního  tréninku 1 h.
Legislativní aspekty skalního lezení 1 h.
Specifické aspekty skal. lezení a lezení na ferratách 2 h.
Technologie materiálního vybavení 1 h.
Traumatologie lezení a první pomoc 1 h.
Ekologické aspekty skalního lezení 1 h.

Praxe (50 hod):

Základy jištění spolulezce 7 h
Základy lanových technik 7 h.
Lezení TR a na prvním konci 7 h.
Metodika nácviku lezení a jištění 7 h.
Bezpečnost a řešení nouzových situací 7 h.
Tvorba stanovišť a organizace výuky 7 h.
Metodické výstupy 8 h.

Zkouškové požadavky:

– metodický výstup, písemná příprava
– praktické předvedení lezecké techniky, vedení výstupu, jištění spolulezce
– řešení nouzových situací, aplikovaná první pomoc
– teoretický test

Forma:  prezenční výuka praxe, online výuka teorie

Vzdělávací cíl:

Cílem je příprava pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni kvalitně a bezpečně organizovat a vést výcvik skalního lezení včetně lezení na ferratách, v oblasti školství, v rámci prohloubení odborné kvalifikace podle § 10 vyhl. 317/2005 Sb.,

Hodinová dotace:       60 h. výuky

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:

Program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří ovládají základy skalního lezení.  Předpokládaný počet účastníků na kurzu je cca 10 – 20 osob.

Plánové místo konání:

Kurzy jsou realizovány na umělé stěně PF UJEP  Ústí n. L. a skalních terénech v okolí (Labské pískovce).

Odborný garant:  PaedDr. Oto Louka, CSc.

Organizační garantka: Mgr. Lenka Černá, Ph.D. – odborná asistentka KTVS 

Materiální a technické zabezpečení:

Výukové materiály:

Louka, O.,  Hnízdil  J. (2018) Skalní lezení. KTV PF UJEP.  Ústí n. L..  ( skripta,

obdrží  účastníci na kurzu )

Účastníci musí mít vlastní osobní vybaveni. Část vybavení bude zapůjčena na kurzu.

Doporučená literatura:

Schubert, P. (1997). Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. I a II. Plzeň: Kletr.

 Způsob vyhodnocení akce:

V případě úspěšného složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent kurzu osvědčení

Kurz skalního lezení pro pedagogy.