Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Název programu Sociální pedagogika – prezenční i kombinovaná forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouškou je písemný test zaměřený na zjištění celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a dále na obecnou orientaci v problematice související se studijním programem sociální pedagogika. Maximálně lze získat 30 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 12 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky Přijímací zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří úspěšně absolvovali souběhový program CŽV Sociální pedagogika (BC) na CCV PF UJEP. Certifikát o absolvování programu je třeba předložit nejpozději v den zápisu do studia.
Další podmínky NE

 

Název programu Speciální pedagogika – intervence – prezenční i kombinovaná forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouškou je písemný test zaměřený na zjištění celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a dále na obecnou orientaci v problematice související se studijním programem speciální pedagogika. Maximálně lze získat 30 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 12 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky Přijímací zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří úspěšně absolvovali souběhový program CŽV Speciální pedagogika (Bc.) na CCV PF UJEP. Certifikát o absolvování programu je třeba předložit nejpozději v den zápisu do studia.
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Potvrzení klinického či školského logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Název programu Sociální pedagogika – prezenční i kombinovaná forma studia
Přijímací zkouška Písemný test zaměřený na zjišťování celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a také na odborné znalosti z oblasti sociální pedagogiky. Maximálně lze získat 40 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 16.
Prominutí přijímací zkoušky Přijímací zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří úspěšně absolvovali souběhový program CŽV Sociální pedagogika (NMGR) na CCV PF UJEP. Certifikát o absolvování programu je třeba předložit nejpozději v den zápisu do studia.
Další podmínky Dosažené vysokoškolské vzdělání v oblasti neučitelské pedagogiky, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce, vychovatelství apod.

 

Název programu Speciální pedagogika – poradenství – prezenční i kombinovaná forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouškou je písemný test zaměřený na zjištění celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a na odborné znalosti z oblasti speciální pedagogiky. Maximálně lze získat 40 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 16.
Prominutí přijímací zkoušky Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří úspěšně absolvovali program CŽV Speciální pedagogika – poradenství na CCV PF UJEP. Certifikát o absolvování programu je třeba předložit nejpozději v den zápisu do studia.
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Potvrzení klinického či školského logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady.
O shodě a příbuznosti předchozího úspěšně absolvovaného vzdělání vždy rozhoduje garant studijního programu. Preferujeme dosažené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu speciální pedagogika.
Požadavky k výběru modulu logopedie a surdopedie v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogika – poradenství: Vzhledem k nutnosti dodržení odborné kvality a kompatibility studia pro výkon regulované profese speciálního pedagoga – školského logopeda, příp. logopeda ve zdravotnictví, viz § 23 zákona 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou SZZ z bakalářského studia Speciální pedagogiky z logopedie a surdopedie.

 

Přijímací řízení 2024/2025