Studium pedagogiky pro vychovatele – dobíhající studium

Akreditace MŠMT č.j.: 1156/2023-4-16 – dobíhající studium.

Obsah akce

Třísemestrové studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 2

Vzdělávací cíl

Cílem studia je získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka – vychovatele v souladu s § 16 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Studium zaměřené na osvojení si pedagogických a psychologických kompetencí, potřebných k výkonu funkce pedagogického pracovníka – vychovatele, a to především v oborech: pedagogika, metodika zájmových činností, psychologie, vývojová biologie

Hodinová dotace

250 hodin přímé výuky

Forma studia

Celoživotní vzdělávání, výuka probíhá v pátek od 14.hod. a v sobotu od 9.hod. v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru

Upřesnění cílové skupiny pedagogů

Absolventi středních škol s maturitou, kteří pracují nebo chtějí pracovat jako vychovatelé.

Způsob ukončení studia

Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou, před tříčlennou komisí z předmětů:

  • pedagogika
  • psychologie
  • metodika zájmových činností
  • obhajoba závěrečné práce

Témata závěrečných prací budou prioritně orientována na problematiku metodiky zájmových činností a možnosti jejího využití v přímé edukační činnosti učitele. Závěrečné práce povedou oboroví didaktici i odborníci z praxe.

Odborný garant PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D

Plánované místo konání

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP
Ústí nad Labem a konzultační střediska v Mostě a v Karlových Varech

Výstup akce

Osvědčení o absolvování studia v oblasti pedagogických věd v souladu s § 2 odstavce 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., jehož absolvent bude vychovatel v souladu s § 16 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka na jeden semestr

  • Ústí nad Labem 6 000,- Kč/semestr
  • Most 6 500,- Kč/semestr