Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ – dobíhající studium

Akreditace MŠMT – 9032/2023-5-254 – dobíhající studium

Program celoživotního vzdělávání je určen pro získání kvalifikace učitele na 2. st. ZŠ a SŠ absolventům magisterského studia, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Při podání přihlášky si tedy uchazeč musí zvolit oborovou didaktiku a to tak, aby byla oborová didaktika v souladu s charakterem předchozího absolvovaného magisterského programu (neučitelského).

Pokud to charakter studijního plánu v předchozím absolvovaném magisterském studiu umožňuje, lze si zvolit i více oborových didaktik.

Zvolenou oborovou didaktiku je nutno uvést do poznámky v prostředí e-přihlášky.

Informace o studiu:

Délka studia 3 semestry

Předpokládané zahájení výuky: říjen 2023

Kombinace prezenční a distanční formy výuky

Prezenční výuka dle rozvrhu (pátky od 14 hodin a soboty od 9 hodin)

Součástí studia je i řízená a reflektovaná praxe v rozsahu 100 hodin

Místo výuky studia:

Ústí nad Labem

Cena studia:

Cena za program: 21 000,- Kč

V případě studia další didaktiky se cena navyšuje o 5 000,- Kč.

Studium je možné hradit ve splátkách 7 000,- Kč za semestr.

Podmínky pro přijetí do studia:

Ukončené magisterské vzdělání, vytištěná a podepsaná e-přihláška spolu s úředně ověřeným vysokoškolským diplomem včetně diploma supplementu (dodatku k diplomu).

Podmínky ukončení studia:

Absolvování závěrečné zkoušky z předmětů: pedagogika, psychologie, oborová didaktika a obhajoba závěrečné práce.

Garant studia:

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.