Čtenářská gramotnost a rozvoj čtenářských dovedností na 1. stupni ZŠ

Akreditace MSMT 27998/2022-4-854 

Čtenářská gramotnost a rozvoj čtenářských dovedností na 1. stupni ZŠ

Obsah: Ukázky textů v čítankách a knihách pro čtenáře mladšího školního věku jsou vhodným východiskem pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti. Cíle při rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou zaměřeny na čtenářskou aktivitu žáků, na podporu čtenářství, na čtení s porozuměním, na čtenářský zážitek, na identifikaci s hrdiny literárních textů, na předvídání, na využití ilustrace, na média a apod. V hodinách literární výchovy na 1. stupni ZŠ pracujeme s žánry dětské literatury, využíváme vhodných forem a metod práce, literárně výchovnou interpretaci chápeme jako klíčovou aktivitu.

Kurz v 16 ti hodinové dotaci (4+4+4+4) je zaměřen:
1.
a) Problematika čtenářské gramotnosti, roviny čtenářské gramotnosti, literární text a proces rozvíjení gramotnosti.
b) Způsoby seznámení s textem – poslech a vlastní čtení. Předčítání. Čtení jako dovednost nutná ke zvládnutí čtenářské gramotnosti.
c) Volba vhodných textů k rozvoji čtenářských dovedností a k podpoře gramotnosti.
d) Vnější podpora čtenářství – knihovna, účast rodičů a školy, akce a kampaně na podporu čtenářství.
2.
a) Čtenářské strategie jako postupy, jež lépe zprostředkují žákům porozumění textu. Řízené čtení. Cíle čtenářské gramotnosti
b) Literární teorie, literární žánry – opakování a doplnění znalostí účastníků kurzu jako nutné východisko k dalším aktivitám v semináři
c) Literárně výchovná interpretace textu.
d) Komunikace učitele a žáků nad literárním textem.
3.
a) Metody a formy práce s literárními texty při rozvíjení čtenářské gramotnosti, konvergentní a divergentní úlohy
b) Veršovaný text a jeho literárně výchovná interpretace
c) Prozaický text a jeho literárně výchovná interpretace.
d) Práce s knihou, využití bilderbuchu pro rozvíjení gramotnosti s využitím ilustrací, propojení textu a obrázku.
4.
a) Využití metod rozvíjejících a podporujících kritické myšlení
b) Princip třífázového učení
c) Klíčová slova pro porozumění smyslu textu, předvídání, vysuzování, myšlenkové mapy, zpřeházené věty, kostka apod.
d) Volba otázek učitel – žáci, tvoření otázek ze strany žáků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ. V průběhu kurzu se účastníci aktivně zapojí do činností připravených lektorem. Na konkrétních ukázkách si osvojí a prověří dovednosti, znalosti a kompetence při práci s ukázkami žánrů literatury pro děti mladšího školního věku.

Forma: Prezenční

Vzdělávací cíl: Naučit pracovat učitele s literárními texty čítanek a vhodných knih pro děti mladšího školního věku tak, aby v hodinách literární výchovy rozvíjeli u žáků 1. stupně ZŠ čtenářskou gramotnost a čtenářské dovednosti.

Hodinová dotace: 16 hodin (4x4hodiny)

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:

25 účastníků, vhodné pro učitele 1. stupně základní školy

Plánované místo konání:

Centrum celoživotního vzdělávání, PF UJEP v Ústí nad Labem

Propagace akce standardní: v Programové nabídce CCV v Ústí nad Labem, na webových stránkách CCV.

Odborný garant:

PaedDr., Mgr. et Bc. Blanka Janáčková

Způsob vyhodnocení akce:

Evidence účastníků bude vedena standardními metodami využívanými na CCV UJEP, obdobně i hospitace a kontrola činnosti vyučujících. Evaluační dotazník pro účastníky kurzu – reflexe obsahu a organizačního zajištění kurzu.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) a obdrží certifikát až po absolvování celého semináře, nikoliv pouze vybraných jednotlivých cyklů.

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka je 2 150,- za celý kurz.