Začleňování žáků-cizinců v praxi škol

Obsah výuky: Obsah kurzu z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v českých ZŠ, SŠ a VOŠ a ucelený přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci s těmito žáky při jejich začleňování a vzdělávání využívat. Obsah vzdělávacího programu odpovídá svou tematikou realitě související s navyšováním počtu žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí základního, středního i vyššího odborného vzdělávání v ČR, neboť připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců.

Forma: Individuální i skupinová práce účastníků kurzu pod vedením odborného lektora. Plnění úkolů a jejich následná konzultace přímo v kurzu.

Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky se základními relevantními právními normami v aplikovatelné podobě, především se školským zákonem a navazujícími předpisy, a vybavit je kromě těchto znalostí i příslušnými kompetencemi ke snazší integraci cizinců do českého vzdělávacího systému. Zároveň jim bude představen proces, který jsou ZŠ, SŠ a VOŠ povinny při vzdělávání žáků-cizinců zajistit, včetně organizace přijímacího řízení či opatření k maturitní zkoušce z předmětu český jazyk a literatura. Pozornost bude věnována také hodnocení a klasifikaci těchto žáků (4 hodiny).

            Součástí programu budou metodická doporučení k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českých škol a přehled metodik, doporučených učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku těchto žáků na ZŠ, SŠ i VOŠ, včetně praktických ukázek. Zároveň budou prezentovány také vhodné a veřejně dostupné legislativní i metodické dokumenty MŠMT a NIDV související se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňováním do českého vzdělávacího systému (4 hodiny).

Předposlední část programu bude věnována aktuálním informacím o možnostech podpory, např. spoluprací s krajskými úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, využitím služeb asistenta pedagoga, formou účasti v rozvojových či dotačních programech, využitím nabídky činností nestátních neziskových organizací apod. (4 hodiny).

Na závěr bude dán prostor řízené diskuzi na probírané téma k integraci žáků s odlišným mateřským jazykem do českého základního, středoškolského a vyššího odborného vzdělávání, postavené na typických kazuistikách a zkušenostech účastníků z jejich vlastní pedagogické praxe ze ZŠ, SŠ a VOŠ (4 hodiny).

Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky (dva dny za sebou po 8 hodinách)

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů: 15–20 – pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků všech základních, středních a vyšších odborných škol podle zákona 563/2004 Sb., především ředitelé, zástupci a učitelé z těchto škol.

Odborný garant a lektor: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Úspěšní absolventi pak získají osvědčení (viz níže bod 13) o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka při počtu 10 činí 2150,- za celý kurz.