Vzdělávání a hodnocení žáků-cizinců v předmětu ČJ

Obsah výuky: Se stoupajícím počtem žáků-cizinců na českých ZŠ, SŠ a VOŠ vychází obsah kurzu z potřeb pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním, hodnocením a klasifikací žáků-cizinců v předmětu český jazyk a literatura (dále jen ČJ), který není jejich jazykem mateřským.

Pedagogové získají teoretický základ i praktické zkušenosti, specifické dovednosti, znalosti a kompetence v dané problematice, budou seznámeni s možnostmi vzdělávání svých žáků v češtině jako jejich druhém jazyce podle současného legislativního rámce i s efektivními vyučovacími metodami a formami práce na základě praktických ukázek podle doporučených učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku češtiny u cizinců.

Forma: Individuální i skupinová práce účastníků kurzu pod vedením odborného lektora. Plnění úkolů a jejich následná konzultace přímo v kurzu.

Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky se základními relevantními právními normami v aplikovatelné podobě, především se školským zákonem (dále jen ŠZ) a navazujícími předpisy, a vybavit je kromě těchto znalostí i příslušnými dovednostmi a kompetencemi k základnímu, středoškolskému a vyššímu odbornému vzdělávání cizinců v češtině jako jejich druhém jazyce, přičemž pozornost bude věnována zejména hodnocení a klasifikaci těchto žáků podle současné legislativy. Učitelé budou seznámeni také s organizací přijímacího řízení či opatřeními k maturitní zkoušce pro žáky-cizince z předmětu ČJ a aktuálními informacemi o možnostech podpory, např. zavedením efektivního individuálního vzdělávání podle § 16 ŠZ pomocí nástrojů PLPP a IVP s využitím služeb asistenta pedagoga, spoluprací s krajskými úřady, formou účasti v rozvojových či dotačních programech, využitím nabídky činností nestátních neziskových organizací apod. (1. část kurzu – 4 hodiny).

            Součástí programu budou metodická doporučení k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českých škol a přehled metodik, doporučených učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku ČJ u těchto žáků na ZŠ, SŠ a VOŠ, včetně praktických ukázek. Zároveň budou prezentovány také vhodné a veřejně dostupné legislativní i metodické dokumenty MŠMT a NIDV související se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňováním do českého vzdělávacího systému (2. část kurzu – 4 hodiny).

Další část programu bude věnována:

  1. a) doporučeným postupům v jazykové složce předmětu ČJ při nácviku, hodnocení a klasifikaci pravopisných jevů u žáků-cizinců, ukázkám žákovských prací (zejména diktátům a pravopisným cvičením) a praktickému nácviku jejich oprav a hodnocení účastníky kurzu
  2. b) doporučeným postupům ve slohové složce předmětu ČJ při nácviku, hodnocení a klasifikaci slohových prací žáků-cizinců, ukázkám žákovských slohových prací a praktickému nácviku jejich oprav a hodnocení účastníky kurzu
  3. c) doporučeným postupům v literární složce předmětu ČJ při nácviku, hodnocení a klasifikaci žáků-cizinců, námětům pro práci s literárními texty, zejména pohádkou a pověstí v multikulturním třídním kolektivu (3. část kurzu – 6 hodin).

Na závěr bude dán prostor řízené diskuzi na probírané téma ke vzdělávání, hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem v českém školství, postavené na typických kazuistikách a zkušenostech účastníků z jejich vlastní pedagogické praxe ze ZŠ, SŠ i VOŠ (4. část kurzu – 2 hodiny).

Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky (dva dny za sebou po 8 hodinách)

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů:   15–20 – pedagogičtí pracovníci všech základních, středních a vyšších odborných škol podle zákona 563/2004 Sb., především učitelé předmětu ČJ.

Odborný garant a lektor: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Úspěšní absolventi pak získají osvědčení (viz níže bod 13) o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka při počtu 10 činí 2150,- Kč za celý kurz.