Grafickou cestou I – přípravné grafické techniky /využití grafické tvorby v pedagogické praxi/

Akreditace MSMT 27998/2022-4-854

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka bude upřesněna dle místa konání Kč. Přihláška zde

Obsah: Práce s grafickými technikami a materiály bude cíleně zaměřena na základní poučení o specifikách grafické tvorby, na reflexi vývoje v oblasti grafiky, na širší chápání grafiky v kontextu současného výtvarného umění, na možnostech grafiky a její efektivní aplikace v hodinách výtvarné výchovy. Kurz bude určen pro pedagogy všech stupňů a typů škol, kteří jsou milovníky grafiky. Výuka bude orientována na rozvoj kreativních procesů, na práci s grafickými technikami v oblasti přípravných grafických technik. Propojení teorie a praxe povede k hlubšímu poznání a pochopení tohoto média a výtvarné úlohy v dnešním uměleckém světě.

Přípravné grafické techniky se zaměřením na různé typy monotypů / vrstvený, protisk, gumotisk /, frotáž, materiálové otisky /výtvarný experiment/.

Forma: Semináře s úvodní přednáškou pro uvedení do problematiky.

Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání znalostí a dovedností v oblasti grafiky a rozvoj vlastní kreativní tvorby, rozvíjet osobitý talent ke schopnosti vyjádřit prostřednictvím autorské tvorby postoje ke světu. Rozvoj pozitivního ovlivňování kultury společnosti tak, aby získané dovednosti mohli tvůrčím způsobem aplikovat ve své pedagogické praxi, ale i volnočasové činnosti.

Dílčím cílem programu je seznámení se základními principy grafických technik.

Z hlediska obsahu je prvořadou snahou uchopit jednotlivé technologie celistvě, z různých úhlů pohledů. K tomuto napomůže experimentování s materiálem přinášející nové výrazové možnosti výsledného artefaktu. Intelekt tvůrce bude obohacován novými pohledy na jeden problém, jak po stránce technologické, tak tvůrčí.

Hodinová dotace: 20 hodin /1x 4 hod., 2x 8 hod./

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 12 – 15 účastníků: učitelé MŠ, učitelé 1. st. ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ, učitelé SOŠ, učitelé VOŠ, pracovníci jako vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Místo konání: Grafická dílna katedry výchov uměním PF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem.

Prostory odpovídají požadavkům kurzů. Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů.

Odborný garant: Doc. Mgr. Vladimír Šavel

Docent /vedoucí katedry/ výchov uměním PF UJEP v Ústí nad Labem a katedry primárního vzdělávání FP TU Liberec se zaměřením na kresbu, malbu a grafiku. Výtvarně činný. Četné výstavy doma i v cizině.

 Lektorky:

Mgr. Šárka Coganová

Učitelka ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou – Mšeno. Lektorka katedry výchov uměním PF UJEP Ústí nad Labem a katedry primárního vzdělávání FP TU Liberec –

zaměřená na didaktiku a výtvarné disciplíny plošné. Výtvarně činná. Výstavy doma

i v cizině. Cena Intersalonu 2022, cena Junge Kunst 2022 Passau /za grafickou tvorbu/.

Mgr. Eva Šulcová

Učitelka ZŠ Komenského, Jablonné v Podještědí. Externí lektorka Katedry výchov uměním PF UJEP Ústí nad Labem. Výtvarná a výstavní činnost v oblasti grafiky.

Materiální a technické zabezpečení: Veškerý materiál je zahrnut v celkové ceně kurzu, zajišťují organizátoři akce /papíry, barvy, matrice, rydla, jehly…a další dle potřeby/.

Způsob vyhodnocení akce: Závěrečná výstava všech účastníků kurzu v prostorách UJEP s hodnocením prací lektory a garantem. Vyplnění dotazníků vztahujících se k průběhu a zajištění kurzů.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání s uvedeným počtem hodin. (§ 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).