Grafologie

Garant

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. – Autor rigorózní práce Aplikace grafologie v práci andragoga

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky

Posluchač získá základní informaci grafologických znacích, které jsou rozhodující pro stanovení typologie osobnosti pisatele. Kurz je zaměřen především na identifikaci komunikační ostýchavosti studentů prostřednictvím grafologie, protože dobrá komunikační schopnost je podmínkou úspěšného studia obecně.

Přehled témat výuky

  1. Historie písemných a kresebných záznamů, písma
  2. Písmo jako výraz
  3. Písmo jako symbol
  4. Komplexní dojmové znaky
  5. Měřitelné a popsatelné znaky
  6. Tvarové zvláštnosti písmen
  7. Projevy některých rysů osobnosti v písmu
  8. Jungova psychologie a její využití v grafologii
  9. Průběžná cvičení

Vzdělávací cíl

Zvládnout základní grafologické termíny, dokázat se zběžně orientovat v ukázce rukopisu, identifikovat komunikační ostýchavost studenta.

Hodinová dotace 25

Plánované místo konání

Výuka bude probíhat v adekvátně technicky vybavených učebnách PF UJEP

Způsob vyhodnocení akce

Závěrečné kolokvium. Absolvent kurzu získá osvědčení CCV PF UJEP.

Cena za jednoho účastníka 3 490,- (cena je uvedena bez DPH 20%)