Individualizace ve vzdělávání u žáků a studentů s SVP

Obsah výuky: Cílem kurzu je získání teoretického základu a následně praktických zkušeností při vytváření základních forem podpory společného vzdělávání, jakými jsou plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plán (IVP) jakožto nástroji pro individualizaci vzdělávacího procesu.

Cílem kurzu je seznámit jeho frekventanty s proinkluzivními změnami v legislativě a jejich implementací do vzdělávání ve všech typech škol s důrazem na PLPP a IVP.

Kurz bude určen pro pedagogy všech stupňů a typů základních a středních škol. Výuka bude orientována na teoretická východiska pro zavádění efektivního individuálního vzdělávání tak, aby bylo konkrétní žáky a studenty pomocí nástrojů PLPP a IVP možné vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Jedná se o koncepční propojení teorie a praxe.

Forma: Individuální i skupinová práce účastníků kurzu pod vedením odborného lektora. Plnění úkolů a jejich následná konzultace přímo v kurzu.

Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání kompetencí v teoretických i praktických oblastech:

  • Úvod a orientace ve směru vzdělávací politiky ČR – 2 hodiny (absolvent kurzu bude schopen v kontextech vnímat změny vzdělávací politiky v ČR)
  • Vymezení postavení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v současném  českém vzdělávacím systému – 3 hodiny (absolvent kurzu bude umět identifikovat žáka či studenta potřebou individuální podpory)
  • Legislativní rámec společného vzdělávání – 4 hodiny (absolvent kurzu zvládne orientaci v základním legislativním rámci společného vzdělávání se zaměřením na §16 školského zákona a vyhlášku 27/20016 Sb.)
  • Historie individualizace vzdělávání v ČR a ve světě – 3 hodiny (absolvent bude schopen vnímat historické kontexty individualizace v ČR v porovnání s trendy ve světě)
  • PLPP a IVP – praktická realizace – 4 hodiny (absolvent kurzu zvládne sestavit PLPP, vyhodnotit ho a v návaznosti  pak připravit IVP pr konkrétní žáky. V rámci praktické realizace budou frekventanti rozděleni do skupin podle typu cílové školy)

Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů: 15-20- pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků všech typů škol dle zákona 563/2004 Sb., především učitelé ZŠ a SŠ.

Odborný garant: Mgr. et Bc. Roman Stružinský

Pro vyhodnocení akce zpracuje každý účastník závěrečnou práci. Tou bude vzorový PLPP resp. IVP. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o DVPP.

 Předpokládaná cena pro jednoho účastníka při počtu 10 činí 2150,- za celý kurz.