Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí předškolního věku

Akreditace MŠMT 27998/2022-4-854

Obsah: V předškolním věku je zapotřebí rozvíjet předčtenářské dovednosti a vztah ke knize jako zdrojů pro další poznávání. Rozvíjením předčtenářských dovedností si děti předškolního věku zlepšují paměťové, řečové a komunikativní dovednosti. Cílem semináře je nabídnout pracovníkům v mateřských školách postupy, prostřednictvím kterých ovlivní pozitivní vztah dětí ke knize a k současné literatuře pro děti. U dětí je zapotřebí stimulovat schopnosti a dovednosti, které mu v budoucnu pomohou při učení čtení a psaní. Významným rysem období předčtenářské gramotnosti je spontánnost dítěte v objevování originálnosti textů dětské literatury a možnostech jejího využití.

Kurz v 16 ti hodinové dotaci (4+4+4+4) je zaměřen:

a) Problematika čtenářské a předčtenářské gramotnosti.
b) Dítě předškolního věku a kniha – struktura knihy, podíl textu a ilustrace.
c) Seznámení s textem – předčítání, poslech zprostředkovaný médii.
d) Význam ilustrace textu pro porozumění literárnímu textu.
2.
a) Využití animovaných, kreslených a filmových adaptací literárních textů pro děti předškolního věku.
b) Žánry dětské literatury a práce s nimi pro rozvíjení a podporu předčtenářské gramotnosti. Dětský folklor v dílech našich klasiků.
c) Verše básníků určené dětem předškolního věku.
d) Pohádka dětská, lidová.
3.
a) Pohádka autorská vhodná pro děti předškolního věku.
b) Pověsťový text a vzdělávací oblast RVPPV – Dítě a svět.
c) Próza s dětským hrdinou, identifikace.
d) Texty naučné v encyklopediích pro děti předškolního věku.
4.
a) Obrazová kniha (bilderbuch) a práce s ní při rozvíjení předčtenářské gramotnosti.
b) Aktivity před četbou, při četbě a po četbě – metodický postup při práci s obrazovou knihou.
c) Zásady práce s knihou. Volba vhodné knihy, naši a zahraniční autoři bilderbuchu.
d) Některé vhodné metody kritického myšlení, jež lze uplatnit při rozvíjení a podpoře
předčtenářské gramotnosti. Řízené předčítání, předvídání, sdílení, převyprávění a další, které lze uplatnit na vhodných literárních textech.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol. Průběh kurzu předpokládá ze strany účastníků aktivitu na programu připraveném lektorem (texty ukázek s využitím forem a metod práce, obrazové knihy, ilustrace, média apod.)

Forma: Prezenční

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogické pracovníky v mateřských školách s problematikou předčtenářské a čtenářské gramotnosti a nabídnout jim metody a formy práce s dětskou literaturou pro tuto věkovou skupinu.

Hodinová dotace: 16 hodin (4x4hodiny)Cílová skupina pedagogů: 25 účastníků, vhodné pro pedagogické pracovníky mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Odborná garantka a lektorka: PaedDr., Mgr. et Bc. Blanka JanáčkováOdborná asistentka Katedry preprimární a primární pedagogiky PF UJEP V Ústí nad Labem, zabývá se metodikou literární výchovy pro 1. st. ZŠ, literaturou pro děti a mládež, literaturou pro děti, literaturou pro děti s didaktikou, světovou literaturou pro děti a mládež.

Způsob vyhodnocení akce: Evidence účastníků bude vedena standardními metodami využívanými na CCV UJEP, obdobně i hospitace a kontrola činnosti vyučujících. Evaluační dotazník pro účastníky kurzu – reflexe obsahu a organizačního zajištění kurzu.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) a obdrží certifikát až po absolvování celého semináře, nikoliv pouze vybraných jednotlivých cyklů.

Předpokládaná cena (při počtu min.10) pro jednoho účastníka je 2 150,- za celý kurz.