Společné vzdělávání

Obsah výuky: Cílem kurzu je získat ucelený přehled o odlišnostech v přístupech ke společnému vzdělávání, vnímat historické souvislosti jeho vývoje a pochopit používanou pojmologii v kontextu s aktuálním nastavením českého vzdělávacího systému. Frekventant kurzu si osvojí proinkluzivní postoje a zvládne strategie  nutné pro implementaci inkluze do současného systému škol.

Kurz bude určen pro pedagogy všech stupňů a typů základních a středních škol. Výuka bude orientována na teoretická východiska pro zavádění inkluze do vzdělávání pomocí elementárního zmapování prostředí a praktickou úpravou systému prostřednictvím nabízených strategií. Jedná se o koncepční propojení teorie a praxe.

Forma: Individuální i skupinová práce účastníků kurzu pod vedením odborného lektora. Plnění úkolů a jejich následná konzultace přímo v kurzu.

Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání kompetencí v teoretických i praktických oblastech:

  • Společnost a začleňování a vzdělávání jedinců s postižením – 5 hodin (absolvent kurzu bude umět správně používat pojmy jako inkluze, integrace apod. a vnímat rozdíly mezi konkrétními přístupy)
  • Inkluzivní přístup ve vzdělávání a jeho východiska – 6 hodin (absolvent zvládne vnímání inkluzi z hlediska mezinárodního práva, v kontextu filosofickém a výhody diverzifikovaného vzdělávacího systému)
  • Inkluzivní škola a inkluzivní pedagog – 5 hodin (absolvent kurzu si osvojí schopnost rozlišovat na základě jasných parametrů proinkluzivnost škol a strategie zavádění společného vzdělávaní do praxe)

Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů: 15-20 – pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků všech typů škol dle zákona 563/2004 Sb., především učitelé ZŠ a SŠ.

Odborný garant: Mgr. et Bc. Roman Stružinský

Pro vyhodnocení akce zpracuje každý účastník závěrečnou práci. Tou budou volné odpovědi na vybrané otázky studijní opory. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o DVPP.

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka při počtu 10 činí 2150,- za celý kurz.