Vynikající úspěch oboru hudební výchova – sbormistrovství

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádala ve dnech 9. – 10.5. 2024 Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Soutěžními obory byla hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na ostatní nástroje, sólový zpěv a sbormistrovství. V kategorii sbormistrovství obsadila Anna Antonie Hrušková (čtvrtá zleva), studentka 3. ročníku bakalářského studia na katedře hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem (vyučující doc. PaedDr. Vladimír Kuželka), vynikající 3. místo.

Navazuje tak na dlouholetou tradici sborového zpěvu na katedře hudební výchovy i studijního oboru hudební výchova – sbormistrovství, jehož zakladatelem byl před 34 roky Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc. Interpretační soutěže pedagogických fakult v oboru sbormistrovství pořádala převážně katedra hudební výchovy PF UJEP a PF UK Praha a zapojila se i Univerzita v Prešově.

Letošní ročník se konal v nádherných prostorách Uměleckého centra UP, které je součástí Jezuitského konviktu. Na všech uvedených sbormistrovských soutěžích získali řadu výrazných ocenění i naši studenti (např. K. Přívarová, J. Honců, J. Grüner, P. Kaucká, A. Šorsáková, B. Ptáčková). Věřím, že stávající i budoucí studenti oboru hudební výchova – sbormistrovství budou pokračovat v jejich šlépějích.


Doc. PaedDr. Vladimír Kuželka, vyučující oboru sbormistrovství

Diplom A. A. Hrušková