prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Pavel Doulík
  • profesor (KPG PF), děkan (DEK PF)
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-214
  • Telefon: +420 475 283 124
  • E-mail:

Internet:

http://paveldoulik.webnode.cz/

 

 

Odborná specializace:

didaktika, metodologie pedagogického výzkumu, dětská pojetí a konstruktivismus

Konzultační hodiny:

v zimním i letním semestru 2018/2019 (včetně zkouškového období)

dle předchozí dohody

mail, telefon

Na děkanátě PF UJEP místnost č.214


Pozor, aktuální informace naleznete vždy na mé osobní webové stránce (klikněte zde)!!!

Odborné publikace

Šuleř, Oldřich. 100 klíčových manazerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. vyd. 2. Brno: Computer Press, 2009. 378 s. ISBN 978-80-251-2173-3.
Doulík, Pavel. Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta Universitatis Purkynianae. Studia paedagogica. vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 196 s. ISBN 80-7044-697-8.
Škoda, Jiří, Doulík, Pavel. Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Pedagogika. vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISSN 978-80-247-3341-8.
Škoda, Jiří, Doulík, Pavel. Chemie 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. vyd. 1. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-442-2.

Kapitoly v knihách

NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, © 2006. s. 49-64. ISBN 80-8063-219-7.
PhDr. Pavel Doulík, Ph.D. Vazby k vazbě. In: Vazební průvodce. vyd. 2. 2016. 25 s.
Doulík Pavel,. Popisné kategorie prekonceptu a možnosti jejich diagnostiky. In: Müllerová, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta Universitatis Purkynianae 85. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. s. 101-109. ISBN 80-7044-454-1.
HAJER-MÜLLEROVÁ, L., ŠKODA, J., PROCHÁZKOVÁ, Z., DOULÍK, P. Hodnocení kvality života u žáků ZŠ. In: KOUKOLA, B., MAREŠ, J. (eds.). Psychologie zdraví a kvalita života. Praha: MSD, 2006. s. 138-142. ISBN 80-86633-66-7.
BÍLEK, M., MYŠKA, K., ŠKODA, J., DOULÍK, P. Methodology of Natural Science/Chemistry Recognition in General Education. In: Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges. Didactics of Science and Technical Subjects.. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing House, 2009. s. 9-18. ISBN 978-80-7435-019-1.

Články v časopisech

BENEŠ, Petr. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2006. 54(12), s. 3-6. ISSN 0036-9942.
PhDr. Pavel Doulík, Ph.D. a Jiří Duch. Jak na to?. Vědecky vzato: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2015. roč. 13, 3 s.
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Netradiční metody výuky chemie. Moderní vyučování. 2001. č. 4, s. 8-9. ISSN 1211-6858.
DOULÍK, P., ŠKODA, J., ŠIMONOVÁ I. Learning Styles in the e-Learning Environment: The Approaches and Research on Longitudinal Changes. International Journal of Innovation and Learning. 2017. Vol. 21, No. 4, s. 417-434. ISSN 1471-8197.

Články ve sbornících

DOSTÁLOVÁ, Ludmila. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. 20.-21. leden 2005. Plzeň: Čeněk, 2005. s. 162-170. ISBN 80-86898-60-1.
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Využití aktivní konstrukce poznatků žáka jako metody učení ve výuce chemie. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava: Trnavská Univerzita, 2000. s. 109-113. ISBN 80-88774-87-X.
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Elektronické interaktivní studijní opory při pregraduální přípravě učitelů ve vybraných pedagogických disciplínách. In: Acta humanica 1/2005. Humanizácia a globalizácia edukačného procesu v informačnej spoločnosti. Žilina: FPV ŽU, 2005. s. 284-288. ISSN 1336-5126.