prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Pavel Doulík
  • prorektor pro vnější vztahy UJEP, profesor (KPAD PF)
  • -
  • Pracoviště: MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: MFC - 4.09
  • Telefon: +420 475 286 275
  • E-mail:

Internet:

http://paveldoulik.webnode.cz/

 

 

Odborná specializace:

didaktika, metodologie pedagogického výzkumu, dětská pojetí a konstruktivismus

Konzultační hodiny:

v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (včetně zkouškového období)

dle předchozí dohody

mail, telefon

 


Pozor, aktuální informace naleznete vždy na mé osobní webové stránce (klikněte zde)!!!

Odborné publikace

Šuleř, Oldřich. 100 klíčových manazerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. vyd. 2. Brno: Computer Press, 2009. 378 s. ISBN 978-80-251-2173-3.
Doulík, Pavel. Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta Universitatis Purkynianae. Studia paedagogica. vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 196 s. ISBN 80-7044-697-8.
Škoda, Jiří, Doulík, Pavel. Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Pedagogika. vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISSN 978-80-247-3341-8.
Škoda, Jiří, Doulík, Pavel. Chemie 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. vyd. 1. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-442-2.

Kapitoly v knihách

NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, © 2006. s. 49-64. ISBN 80-8063-219-7.
PhDr. Pavel Doulík, Ph.D. Vazby k vazbě. In: Vazební průvodce. vyd. 2. 2016. 25 s.
Doulík Pavel,. Popisné kategorie prekonceptu a možnosti jejich diagnostiky. In: Müllerová, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta Universitatis Purkynianae 85. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. s. 101-109. ISBN 80-7044-454-1.
HAJER-MÜLLEROVÁ, L., ŠKODA, J., PROCHÁZKOVÁ, Z., DOULÍK, P. Hodnocení kvality života u žáků ZŠ. In: KOUKOLA, B., MAREŠ, J. (eds.). Psychologie zdraví a kvalita života. Praha: MSD, 2006. s. 138-142. ISBN 80-86633-66-7.
BÍLEK, M., MYŠKA, K., ŠKODA, J., DOULÍK, P. Methodology of Natural Science/Chemistry Recognition in General Education. In: Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges. Didactics of Science and Technical Subjects.. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing House, 2009. s. 9-18. ISBN 978-80-7435-019-1.

Články v časopisech

BENEŠ, Petr. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2006. 54(12), s. 3-6. ISSN 0036-9942.
PhDr. Pavel Doulík, Ph.D. a Jiří Duch. Jak na to?. Vědecky vzato: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2015. roč. 13, 3 s.
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Netradiční metody výuky chemie. Moderní vyučování. 2001. č. 4, s. 8-9. ISSN 1211-6858.
DOULÍK, P., ŠKODA, J., ŠIMONOVÁ I. Learning Styles in the e-Learning Environment: The Approaches and Research on Longitudinal Changes. International Journal of Innovation and Learning. 2017. Vol. 21, No. 4, s. 417-434. ISSN 1471-8197.

Články ve sbornících

DOSTÁLOVÁ, Ludmila. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. 20.-21. leden 2005. Plzeň: Čeněk, 2005. s. 162-170. ISBN 80-86898-60-1.
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Využití aktivní konstrukce poznatků žáka jako metody učení ve výuce chemie. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava: Trnavská Univerzita, 2000. s. 109-113. ISBN 80-88774-87-X.
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Elektronické interaktivní studijní opory při pregraduální přípravě učitelů ve vybraných pedagogických disciplínách. In: Acta humanica 1/2005. Humanizácia a globalizácia edukačného procesu v informačnej spoločnosti. Žilina: FPV ŽU, 2005. s. 284-288. ISSN 1336-5126.