Přijímací řízení

Na Katedře pedagogiky a aplikovaných disciplín se lze přihlásit ke studiu bakalářského studijního programu v prezenční i kombinované forměAndragogika.

Andragogika
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Cílem studijního programu je příprava kvalifikovaných odborníků na práci v multidisciplinárním prostředí, týkajícího se vzdělávání a rozvoje dospělých, kteří budou schopni samostatně a tvůrčím způsobem zvládat odborné problémy a přispívat k rozvoji praxe edukace a rozvoje dospělých osob. Z tohoto důvodu je ve studijním plánu umístěn blok povinně volitelných studijních předmětů. Tyto bloky jsou rozděleny do dvou dílčích skupin: (a) management a personální řízení; (b) profesní a kariérní poradenství. Student si volí jednu z těchto dílčích skupin, která mu napomáhá při profilaci jeho následného působení v praxi.

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v andragogice, pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními).

Hodnoceny budou:
Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti andragogiky, pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů;
Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější andragogické nebo pedagogické práci) – max. 25 bodů;
Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů.

Je možné předložit seznam prostudované odborné literatury z andragogiky, pedagogiky, příp. psychologie.