Prof. Ondrejovič: Fragmenty zo slovenskej jazykovedy a jej highlighty

  • datum: 17. duben, začátek 15:00
  • místo: místnost CN-440
  • formát: Přednáška pro doktorandy, studenty magisterského a bakalářského studia a veřejnost.
  • pořadatel: Jazykovědné sdružení ČR

Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
17. apríla 2019

Autor „štartuje“ prednášku tým, že registruje dni všedné a dni sviatočné slovenského jazyka a jazyka vôbec a uvažuje o vklade jazykovedcov a ich hodnotení či honore v rôznych tradíciách. Následne venuje pozornosť podobe resp. podobám slovenčiny a niektorým osobitostiam, ako aj jej vzťahu slovenčiny k inými jazykom – vrátane češtiny a angličtiny – a ich vzájomnú interferenciu. Osobitne si všíma jazykovú situáciu na Slovensku z pohľadu jazykovej politiky. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré – na rozdiel napr. od Českej republiky – prijali „jazykový zákon“ (resp. Zákon o štátnom jazyku, ale aj Zákon o používaní jazykov menšín), pričom autor sa tu vyrovnáva s ich plusmi i mínusmi.

Nasleduje letmý pohľad na súčasnú slovenskú (najmä akademickú) jazykovedu a na jej najdôležitejšie ohniská a výsledky. Obracia pozornosť predovšetkým na profil Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a na posuny v jeho zameraní ako odrazu zmien v myslení a v hodnotení princípov jazykovedného výskumu. Sleduje súčasne ideologické stopy purizmu a prieniky globalizmu v ňom. Hodnotí pohľad na slovenčinu zo systémového hľadiska a vo vzťahu zo sociolingvistického a pragmalingvistického hľadiska, pričom sa sústreďuje na metaforu o odlišnostiach medzi vnímaním jazyka ako francúzskeho parku a ako parku anglického.

Bilancuje poznatky o slovenskom jazyku  aj z  pohľadu a niektorých „obľúbených“ mýtov o slovenčine a o jazykovede. Napokon otvára problém o perspektívach slovenského jazyka, ako aj o perspektívach  iných jazykov súčasnosti.

Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., působí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislavě. Je předním lingvistou nejen v česko-slovenském kontextu, specializuje se na obecnou lingvistiku, dějiny lingvistiky, sociolingvistiku, jazykovědnou historiografii. Je autorem a editorem mnoha knižních publikací, mj. vědeckých monografií Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike, Jazyk, veda o jazyku,societa: sociolingvistické etudy, knih beletrizujících prostředí vědeckých konferencí – např. Sedem a pol,editorem významných sociolingvistických sborníků Hovorená podoba spisovnej slovenčiny, Mesto a jeho jazyk, Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte, Ľudovít Štúr a reč slovenská. Překládá též z němčiny (např. spis Wilhelma von Humboldta O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu).