Informace pro studenty v navazujícím jednooborovém magisterském programu učitelství ČJ (zvláště pro ty, kteří absolvovali bakalářský obor ČJMVS)

Na základě nařízení vedoucího katedry došlo k úpravě seznamu předmětů, které jsou určeny jako prerekvizity státní zkoušky v magisterském programu učitelství (1O ČJ), a to zvláště pro studenty, kteří neabsolvovali bohemistický obor na bakalářském studiu, a proto si musí příslušné disciplíny doplnit (ostatní je absolvovali). Aby nedocházelo ke kolizím s rozvrhem povinných disciplín, podmínkou přihlášky k SZZ jsou tyto předměty:

 

  • KBO/4010 a KBO/4021 Historická mluvnice I. a II. (včetně zkoušky),
  • KBO/4012 Souborná zkouška A (Základy slavistiky a Staroslověnština),
  • KBO/4031 Souborná zkouška B (Morfologie, Lexikologie),
  • KBO/4015 Úvod do studia literatury II (Zk).

 

Jde o disciplíny, které splnili absolventi oboru Český jazyk a literatura v bakalářském programu Filologie (těm budou předměty automaticky uznány z předchozího studia). Absolventi jiných oborů musejí dané disciplíny splnit jako podmínku přihlášky k SZZ (a zapsat si je jako předměty, které mají status „C“). Ti, kteří vystudovali bakalářský obor Český jazyk a literatura na jiné univerzitě, musejí před vykonáním SZZ zažádat o uznání zkoušky z daných předmětů (posuzuje garant studia; doc. Zimová). S případnými dotazy k absolvování lingvistických disciplín se obracejte na doc. Mittera, vedoucího jazykové sekce KBO.

 

Shrnutí: Prerekvizity musí splnit studenti bakalářského oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru, kteří teď pokračují na navazujícím magisterském studiu. Studenti, kteří absolvovali bohemistiku na jiné univerzitě, musí požádat o uznání těchto disciplín z předchozího studia (v tomto případě jde spíše o formalitu). Studenti, kteří završili bakalářské studium na naší katedře, nemusí o nic žádat – tyto disciplíny mají splněné.