Profesorka Čechová přednášela o purismu

Ve středu 30. října zavítala na katedru bohemistiky její dlouholetá vyučující, významná osobnost české jazykovědy prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., aby zde před početným publikem vyučujících i studentů proslovila přednášku na téma Purismus ve vztahu ke konvenci a inovaci. Celý průběh přednášky se nesl v pracovní a velmi přátelské atmosféře. Profesorka Čechová připomněla historickou cestu českého purismu a doložila ji množstvím příkladů jazykového materiálu. Sledujeme-li dějiny jazyka z perspektivy vývoje českého purismu, pak logicky vyvstává otázka, zda jde o cestu purismu k antipurismu, nebo přes antipurismus zpět k purismu. Přednášející se podrobně zaobírala pojmy jazyková správnost, spisovnost a kultivovanost vyjadřování. Neopomněla zmínit ani tendence části českých jazykovědců (opakující se v časových vlnách) po větším prolínání obecné a spisovné češtiny, resp. volající zejména v posledních desetiletích po nezasahování do jazykového vývoje ze strany jazykovědců a po ponechání jazyka živelnému vývoji (koncept tzv. minimální intervence). V závěru přednášky prof. Čechová konstatovala, že antipurismus je součástí globalizace, purismus je do určité míry její přirozeným protipólem a prolínání obou tendencí je důležité pro zachování stability jazykového vývoje.
Přednáška a následná diskuse byly zvláště pro studenty českého jazyka a literatury všech typů studia velmi inspirativní a přínosné. Se zájmem lze jistě očekávat i další přednášku profesorky Čechové, která by se měla uskutečnit v průběhu příštího roku.

Patrik Mitter