Prof. Kralčák přednášel na naší katedře

Na katedru bohemistiky zavítal ve středu 11. prosince vzácný host z blízkého zahraničí, přední slovenský lingvista prof. PaedDr. Lubomír Kralčák, PhD., vedoucí  Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, aby zde pronesl přednášku na téma Dynamika súčasného jazyka vo vzťahu k mediálnej sfére. Přednáška byla svou tematikou určena zvláště studentům bakalářského studijního oboru Čeština pro média a veřejnou sféru, avšak v širším rozměru i studentům „čisté“ bohemistické filologie.

Přednášející připomněl teoretické postuláty platné v české i slovenské lingvistice, které vymezil již Alois Jedlička. Ty mají zásadní význam pro současnou dobu, přestože je Jedlička formuloval ještě v době, která o existenci internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí neměla ani tušení. Právě ohromný kvalitativní vývoj informačních technologií spolu s jejich masovým rozšířením a rozvojem komunikace prostřednictvím sociálních sítí výrazně ovlivňuje dynamiku komunikačních sfér v současnosti, jejich průměr a přesahy. Současně způsobuje i formování nových (hybridních) žánrů. V oblasti mediální komunikace je projevem této dynamiky vznik nových médií, tedy rozvoj internetové publicistiky a jejich žánrů, v nichž se prolínají jazykové prostředky publicistického a prostěsdělovacího stylu.

Velmi přístupnou formou si tak studenti mohli potvrdit, že determinanty dynamiky současného jazyka i mediální komunikace jsou pro české a slovenské jazykové prostředí společné.

Přednáška pronesená ve slovenštině byla velmi přínosná zvláště pro studenty bakalářského a magisterského studia, neboť ti se s delším mluveným výkladem odborného textu ve slovenštině doposud většinou nesetkali. Průběh přednášky se nesl ve velmi přátelské atmosféře, která se promítla i do následující bohaté diskuse.

Patrik Mitter