Informace k Příkazu děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3/2020

Vážení přátelé,

upozorňuji na platnost nového příkazu děkana, kterým usilujeme o zvýšenou péči studentů o své zdraví a připravenost vykonávat sportovní výkony na vyšší úrovni zátěže. Vznik tohoto příkazu a z něho plynoucí kroky vůči studentům i pracovišti jsou reakcí na výskyt případů, kdy student neakceptuje např. změnu svého zdravotního stavu (kterou je povinen podle VŠ zákona hlásit), nebo u něho dojde k poklesu připravenosti podávat sportovní výkony a vystaví se riziku zdravotní indispozice s možnými fatálními následky. Toto opatření má upozornit studenty na nutnost absolvovat pravidelné kontrolní prohlídky u poskytovatele příslušných služeb v oboru tělovýchovného lékařství. Předložením ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI tak stvrzuje svoji připravenost a nezbytnou zdravotní způsobilost ke studiu! Odevzdání tohoto vyplněného prohlášení je předpokladem pro zařazení do výuky a možnosti účastnit se výukových programů.

 

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

ved. KTVS PF UJEP