doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Jaromíra Šindelářová
  • docentka (KPR a KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 211
  • Telefon: +420 475 282 157
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/24

Pondělí: 10:00 – 12:30 hod. (vždy pouze po předchozí domluvě).

Úterý: 16:00 - 16:30 hod. (vždy pouze po předchozí domluvě).

Informace o vyučujícím

Absolvovala PF, obor učitelství pro základní a střední školy se specializací český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a hudební výchova. V současné době působí jako docentka na katedře bohemistiky a preprimárního a primárního vzdělávání na PF UJEP v Ústí nad Labem. Její odborná činnost je zaměřena na češtinu jako cizí a druhý jazyk, didaktiku českého jazyka, onomastiku a frazeologii. Jako odborná expertka spolupracuje s NIDV, MŠMT ČR a Radou Evropy v oblasti řešení pluringvismu a vzdělávání žáků-cizinců v ČR a zemích EU. V posledních pěti letech byla hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou osmi mezinárodních projektů. V rámci grantů zabývajících se tematikou češtiny jako druhého jazyka připravuje učitele v praxi i studenty učitelských oborů na multietnickou situaci v našich školách. Je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ)

 

Diplomové práce
Kompetence pedagoga ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v českém primárním školství
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětu český jazyk v primární škole
Místo frazeologie na 1. stupni ZŠ

Disertační práce
Místo onomastiky v primárním přírodovědném vzdělávání
Onomastická kompetence pedagoga v primárním přírodovědném vzdělávání
Frazeologická kompetence pedagoga v primárním přírodovědném vzdělávání
Rozvoj digitální gramotnosti žáků v přírodovědných předmětech primární školy
Specifika vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v přírodovědných předmětech primární školy
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v přírodovědných předmětech primární školy