PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96, Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 210
  • Telefon: +420 475 282 159
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/24

Úterý: 10:00 - 12:00 (po předchozí domluvě na emailu mkubiatko@gmail.com)
Čtvrtek: 12:00 - 14:00 (po předchozí domluvě na emailu mkubiatko@gmail.com)

Konzultace v jiném čase je možná po předchozí domluvě.

Informace o vyučujícím

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., pracuje na částečný úvazek na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména otázkám alternativních koncepcí a postojů zaměřených hlavně na oblast přírodovědného vzdělávání. Do jeho portfolia patří taktéž výzkum v oblasti moderních technologií a jejich přesah do oblasti lidského chování. Metodologicky se profiluje v oblasti statistického zpracování dat.

 

Bakalářské práce
Environmentální gramotnost dětí a žáků a její změny s ohledem na věk
Přírodovědná gramotnost a její změny s ohledem na věk
Faktory ovlivňující úroveň přírodovědné gramotnosti
Mylné představy u dětí a žáků (oblast bude specifikovaná po dohodě se studentem)
Téma dle dohody

Diplomové práce
Environmentální gramotnost dětí a žáků a její změny s ohledem na věk
Přírodovědná gramotnost a její změny s ohledem na věk
Faktory ovlivňující úroveň přírodovědné gramotnosti
Mylné představy u dětí a žáků (oblast bude specifikovaná po dohodě se studentem)
Faktory ovlivňující úroveň mylných představ
Školní podvádění a jeho způsoby
Téma dle dohody

Disertační práce
Rezistence dětských představ vůči změně
Faktory ovlivňující vyhýbání se vybraným skupinám živočichů a jejich transformace s ohledem na věk
Identifikace prekoncepcí a miskoncepcí prostřednictvím analýzy dětské kresby
Téma dle vlastního výběru

Bližší popis jednotlivých témat

Rezistence dětských představ vůči změně
K určitému intuitivnímu vědění o světě a o místě v něm, děti dospějí ještě před tím, než začnou navštěvovat vzdělávací instituci. Toto intuitivní vědění se označuje různými pojmy, např. dětské představy, naivní teorie, prekoncepce atd. Dětské představy jsou rezistentní vůči změně, která nastává jen za určitých podmínek. Cílem výzkumu bude zjistit přítomnost a podobu dětských představ o vybraném tématu z oblasti přírodovědného vzdělávání. Stěžejním výzkumným vzorkem budou žáci 1. stupně základní školy. Zjištění budou komparována se staršími věkovými kohortami za účelem identifikace konceptuální změny.

Faktory ovlivňující vyhýbání se vybraným skupinám živočichů a jejich transformace s ohledem na věk
Děti mají ve velkém množství případů neopodstatněný negativní vztah k různým, zejména nepopulárním živočichům. Negativní pojímání mohlo vzniknout různými způsoby, například přímou interakci, či zprostředkovanou prostřednictvím různých kanálů, jako jsou media, příbuzní, kamarádi, vzdělávací instituce atd. Ale uvedený jev může mít i evoluční základ. Hlavním cílem výzkumu bude identifikace faktorů, které mají vliv na vyhýbavé chování žáků primárního vzdělávání vůči vybraným skupinám živočichů Zjištění budou komparována se staršími věkovými kohortami.

Identifikace prekoncepcí a miskoncepcí prostřednictvím analýzy dětské kresby
Způsobů, kterými lze u dětí identifikovat prekoncepty a miskoncepty je celá řada. Jednou z funkčních cest je dětská kresba. Děti prostřednictvím kresby zobrazují okolní svět, vyjadřují svoje pocity a myšlenky, často se v obrázku objevují sny nebo fantazijní představy. Analýzu vytvořených kreseb je vhodné doplnit rozhovorem, který zkonkrétní dětské představy. Cílem výzkumu bude identifikovat dětské představy o vybraném tématu přírodovědného vzdělávání prostřednictvím této výzkumné techniky.