Letní škola výtvarné výchovy

Kurz současných trendů a tendencí ve výtvarné výchově a v tvorbě.

Akreditováno MŠMT: 28219/2021-4-812

Obsah – podrobný přehled témat výuky: Letní škola výtvarné výchovy je koncipována jako teoreticko-praktický kurz poskytující prostor pro rozšíření, prohloubení a diskutování znalostí a dovedností účastníků v oblastech klasických a soudobých výtvarných technik a technologií s důrazem na užití nejnovějších médií a trendů, a to jak v umění a výtvarné výchově, tak v její teorii a didaktice.

Kurz je strukturován dle jednotlivých činností na:

1) přednášky z oblasti současných trendů v teorii a didaktice výtvarné výchovy a z oblastí dějin umění, jak moderního a současného, tak regionální problematiky

  • V přednáškách teoretiků oboru výtvarné výchovy a dějin umění frekventanti získají informace o současných trendech teorie, didaktiky, zprostředkování a interpretace výtvarného díla a dějin umění.
  • Prostřednictvím přednášky výtvarného umělce si rozšíří své znalosti o konkrétním výtvarníkovi a jeho tvorbě, včetně osobního přesahu.

2) ateliéry tradičních výtvarných technik v soudobých kontextech, interdisciplinárních výtvarných projektů a nejnovějších technologií

  • V rámci ateliérů si účastníci zdokonalí dovednosti v uměleckých postupech využívajících tradiční i nejnovější techniky a technologie v jejich intermediálním a inovativním pojetí. Praktická část ateliérů se zaměřuje především na individuální tvorbu účastníků.

3) workshopy zaměřené na nové techniky, nová média a nové přístupy a formy jejich pedagogického uplatnění

  • Ve workshopech se účastníci seznámí jak se soudobými technologiemi a možnostmi a metodami jejich implementace do školního prostředí, tak s inovativními oborovými přístupy. Workshopy jsou metodicky koncipovány na přímou využitelnost ve školní praxi, v přednáškové části bloku jsou teoreticky a didakticky ukotveny.

4) společné aktivity využívající potenciál různorodosti účastníků ke vzájemnému obohacování prostřednictvím společných zážitkových aktivit, moderovaných diskusí a sdílení dobré praxe.

Požadavky na účastníky kurzu:

  • Aktivní účast na přednáškách. Aktivní účast v diskuzích.
  • Tvůrčí činnost v ateliérech a workshopech.
  • Studium vymezené části literatury, ověřené kolokviální formou diskuze.

Vzdělávací cíl: Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace v souladu s ustanovením §10, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Účastníci kurzu se v jeho průběhu seznámí se současnými tendencemi a trendy ve vyučování výtvarné výchovy, zvláště pak v oblastech nových médii a technologií, interdisciplinárních vztahů, aktivizujících forem učení a forem přímého zprostředkování umění a prostředky,  možnostmi, metodami a formami jejich implementace do vyučování.

Prostřednictvím přednášek se také seznámí s kontexty současného umění a formami jeho zprostředkování žákům a studentům.

Rozvinou své tvůrčí a kreativní schopnosti v ateliérových dílnách a při workshopech se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání (prostřednictvím tvorby tradičními i inovativními prostředky a způsoby) a rozvinou schopnosti praktického užití poznaného ve školní praxi.

Hodinová dotace: Celkem 37 hodin přímé výuky.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Počet účastníků maximálně 30; v ateliérech a dílnách jsou účastníci rozděleni do 2 skupin. Výuka probíhá souběžně a je koncipována tak, aby každý účastník prošel každou nabízenou aktivitou.

Cílovou skupinou jsou učitelé výtvarné výchovy základních a středních škol a základních uměleckých škol. Rovněž učitelé 1. stupně základních škol, kteří na výtvarnou výchovu vyučují.

Plánované místo konání:

Objekt s vhodným technickým a prostorovým vybavením (prostory Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, návštěva galerie výtvarného umění).

Odborný garant: Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Organizační garant: Mgr. Eva Nováková

Materiální a technické zabezpečení: Učebna vybavená audiovizuální projekční technikou (kapacita cca 50 osob). Dvě učebny/ateliéry přizpůsobené k tvůrčí práci, volné organizaci pracovního prostoru a pohybu osob. Učebna vybavená 10 PC s vhodnými grafickými programy. Výtvarný materiál k realizaci jednotlivých ateliérů a workshopů.

Způsob vyhodnocení akce: Výsledný vzdělávací efekt bude zjišťován jednak průběžným plněním dílčích úkolů a jejich rozborem a závěrečnou diskuzí nad získanými dovednostmi z probírané problematiky. Evidence účastníků bude vedena standardními metodami užívanými na CCV UJEP, obdobně i hospitace a kontrola činnosti vyučujících.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání s uvedeným počtem hodin. (§ 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).