Státní závěrečné zkoušky

K zapisování studentů na státní závěrečné zkoušky v IS STAG
Žádáme studenty, aby zápisy na státní zkoušky v IS pojali závazně. Odepisování se komplikuje plánování i průběh státních zkoušek. Lhůta na odepsání se ze zkoušky bude stanovena na 10 dní – aby nedocházelo k odepisování na poslední chvíli. Děkujeme za konstruktivní přístup.

Absolventi bakalářského oboru ČJMVS, kteří zahájili studium magisterské jednooborové češtiny v r. 2019 (a později), musí mít před přihláškou k SZZ splněny některé předměty bakalářské filologie (tzv. prerekvizity). Studenti, kteří absolvovali bakalářskou bohemistiku na jiné univerzitě, musí požádat o uznání těchto disciplín z předchozího studia. Studenti, kteří završili jednooborové bakalářské studium češtiny na naší katedře, nemusí o nic žádat – tyto disciplíny mají splněné. Podrobněji zde.

U státní závěrečné zkoušky musí každý student odevzdat seznam prostudované a přečtené literatury.
Počet titulů v seznamu literatury není přesně určen, předpokládá se, že budoucí absolvent studia předloží seznam všech titulů beletrie a odborné literatury, s nimiž se seznámil v jednotlivých kurzech. Seznam má být vypracován v abecedním pořadí (tj. nikoliv tematicky nebo dle roku vydání), pouze je nutné oddělit odbornou literaturu k lingvistice od seznamu titulů beletrie a odborných literárněvědných prací. Počet titulů beletrie není přesně dán, ale předpokládá se, že student předloží alespoň přehled těch knih, které přečetl ke zkouškám z dějin (SČL, 19. st., 20. st.).

Studijní materiál k magisterským státnicím – Dobrava Moldanová: Základní pojmy textologie 

Pozor! Součástí SBZ i SZZ z českého jazyka a literatury je klauzurní práce!
Klauzurní práci je nutné absolvovat v semestru, kdy student koná SZZ, nikoli dříve. Příklady klauzurní práce jsou k nahlédnutí ve studovně KBO i na webových stránkách katedry (záložka Klauzurní práce).

Okruhy otázek z českého jazyka ke SZZ pro navazující magisterské studium (platí pro studenty v poslední platné akreditaci, tj. od ak. r. 2022/23)

Okruhy otázek z literatury a z didaktiky literatury ke SZZ pro navazující magisterské studium (platí pro studenty v poslední platné akreditaci, tj. od ak. r. 2022/23).

TEMATICKÉ OKRUHY k MAGISTERSKÝM státním závěrečným zkouškám (SŠ, ZŠ, SŠ + ZŠ) 2019

TEMATICKÉ OKRUHY k BAKALÁŘSKÝM státním závěrečným zkouškám (jednoborový i dvouoborový ČJ) od 2019/20