Katedra pedagogiky

Posláním kat­edry ped­a­gogiky je co nejlépe odborně i morál­ně připrav­it posluchače na vysoce odbornou prá­ci v oblasti edukace a rozvo­je všech skupin dětí, mládeže a dospělých.

Výuková čin­nost kat­edry je zaměře­na na zajištění přípravy budoucích učitelů a ped­a­gogů, a na přípravu pra­cov­níků tzv. pomáha­jících pro­fesí. Kat­e­dra zajišťu­je výuku řady před­mětů zaměřených na oblast ped­a­gogiky, a její aplikaci na různé společen­ské prob­lémy, a na aktuál­ní poža­davky společnos­ti pro stu­den­ty bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních pro­gramů. Garan­tu­je výuku řady studi­jních pro­gramů a oborů. U bakalářského stu­dia se jed­ná o obo­ry Sociál­ní ped­a­gogi­ka, Speciál­ní ped­a­gogi­ka — inter­vence, Škol­ský man­age­ment. U navazu­jícího mag­is­ter­ského stu­dia se jed­ná o obo­ry Sociál­ní ped­a­gogi­ka a Speciál­ní ped­a­gogi­ka — poradenství.

Vědecká a tvůrčí čin­nost kat­edry směřu­je přede­vším do oblasti empir­ick­ých výzkumů ped­a­gog­ick­ých jevů sou­vise­jících s psy­cho-didak­tick­ý­mi aspek­ty řízení edukačního pro­ce­su, genezí a ovlivňováním dět­ských pojetí z různých oblastí, metodolog­ick­ý­mi aspek­ty výzku­mu a diag­nos­tik­ou dět­ských pojetí, speciál­ní ped­a­gogik­ou, řízením škol­ské a ped­a­gog­ické čin­nos­ti, filosofií, teorií výchovy, sociál­ní prací a sociál­ní ped­a­gogik­ou a v neposled­ní řadě inkluzivní pedagogikou.

Další oblast čin­nos­ti je ori­en­tová­na na otázky spo­jené s přípravou učitelů zák­lad­ních a střed­ních škol, se stan­dar­d­em uči­tel­ské pro­fese a s prob­lematik­ou koop­er­ace ped­a­gog­icko-psy­cho­log­ick­ých dis­ci­plín s oborový­mi didak­tika­mi, finan­cov­ání škol­ství a eko­nom­ick­ých aspek­tů vzdělávání.