Katedra tělesné výchovy a sportu

Kvalifikační práce a SZZ

Garantem je zástupce vedoucího katedry pro odbornou a publikační činnost  PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Ústní část státní závěrečné zkoušky               Rozpis státních závěrečných zkoušek (web PF)

okruhy i v sekci "dokumenty ke stažení"

  Hodnocení dílčích kontrol studia a státní závěrečné zkoušky na PF UJEP

Bakalářské studium
Magisterské studium

Písemná část státní závěrečné zkoušky

legislativa
  • Pokyny pro odevzdávání závěrečných prací naleznete v platné směrnici PF ;
  • Autoři se musí seznámit se s dalšími platnými dokumenty UJEP a PF (plagiátorství, zveřejňování závěrečných prací - Směrnice rektora č. 8/2016  ke zveřejňování závěrečných prací);
  • Informace a pokyny pro zpracování závěrečných prací naleznou studenti v tištěné brožuře „Doporučení pro zpracování závěrečných prací na KTVS“. Tento stručný manuál lze zakoupit, sekretářky KTVS. Tento materiál platí do okamžiku, než vejde v platnost nová "celouniverzitní" směrnice vztahující se ke společnému studijnímu a zkušebnímu řádu (v souvislosti se změnou vysokoškolského zákona).
  • KTVS doporučuje autorům dodržovat v celé práci citační normu APA 6. vydání 2010 (American Psychological Association), popř. lze využít také citační normu ISO 690 z roku 2011. Doporučujeme autorům využít jednotnou formální úpravu práce podle platných norem (např. ČSN ISO 7144 nebo APA).
  • Závěrečné práce výzkumného charakteru /invazivní metody, nezletilí, aj./ musí být schváleny vyjádřením Etické komise PF UJEP podle Směrnice děkana PF UJEP 5/2013. Žádosti lze pro schválení předkládat 2x ročně (zasedání etické komise se koná vždy na začátku listopadu a dubna daného roku).
  • Studenti přírodovědecké fakulty musí při konstrukci závěrečné práce vycházet z platných předpisů a směrnic této fakulty.
další informace
Referentkou pro závěrečné práce na KTVS je PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.