O svaté Ludmile i na katedře bohemistiky

Letošní kulaté výročí 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily si připomněla Katedra bohemistiky PF UJEP přednáškou našeho dlouholetého kolegy PhDr. Františka Čajky, Ph.D., s názvem Staroslovenské legendy o svaté Ludmile. Přednáška se z důvodu středečního státního svátku konala tentokrát mimořádně ve čtvrtek 18. listopadu, účast na ní však nebyla touto skutečností nijak zásadně ovlivněna.

Přednášející nejprve stručně nastínil historický kontext doby života kněžny Ludmily a poté představil její literární obraz na základě čtyř stěžejních legendistických textů – Proložní legendy o svaté Ludmile, Proložní legendy o umučení svatého Václava, jihoruské (Vostokovovy) redakce První staroslověnské legendy o svatém Václavu a Druhé staroslověnské legendy o svatém Václavu. Byly samozřejmě připomenuty i latinské legendy Fuit in provincia Boemorum (ludmilská legenda) a Crescente fide christiana (Kristiánova legenda), neboť obě tyto legendy spolu s výše uvedenou Proložní legendou o svaté Ludmile ukazují na existenci nedochované staroslověnské legendy o svaté Ludmile. Ludmilská proložní legenda představuje krátký výtah z nedochovaného textu pořízený později na Rusi. Dr. Čajka upozornil dále na souvislosti a paralely staroslověnsky a latinsky psaných legendistických textů zpodobňujících život a smrt kněžny Ludmily v širším slovanském prostoru ve 12. – 14. století.

Účastníci přednášky měli možnost se prostřednictvím kratších úryvků ze čtyř výše uvedených staroslověnských legend seznámit s novými českými, současnému čtenáři vstřícněji pojatými (nikoli však modernistickými!) překlady, jež pořídil sám přednášející. Tyto překlady byly vytvářeny se skromnou ambicí, že by snad mohly dnešního čtenáře zaujmout více než překlady starší.

Vystoupení dr. Čajky se neslo ve velmi pracovním a současně přátelském duchu. Většinu účastníků přednášky tvořili studenti bakalářských a magisterských programů, kteří absolvovali semináře přednášejícího a byli tak zvyklí na podobně příjemnou atmosféru i jeho zcela běžných, v rámci výuky povinných přednášek. V závěru přednášky bylo konstatováno, že tematika nejstarších legend o českých světcích by si zasloužila další přednáškový prostor v rámci Jazykovědného sdružení ČR (s předběžně dohodnutým termínem na podzim příštího roku). Kromě toho přednáška dr. Čajky obohatila její účastníky z řad vyučujících o některé nové poznatky a byla nepochybně i velkým přínosem pro další budování poznatkového aparátu studentů o této významné kapitole české literární historie a historiografie.

Patrik Mitter