Přednáška dr. Richarda Bígla: Vidový systém – potíž lužickosrbské gramatiky

Ve středu 2. listopadu 2022 vystoupil v rámci cyklu přednášek Jazykovědného sdružení ČR a přednášek pro doktorandy na naší katedře bohemistiky významný český sorabista dr. Richard Bígl s přednáškou na téma Vidový systém – problém lužickosrbské gramatiky. Dr. Bígl k nám přijel z Budyšína, půvabného střediska slovanské Horní Lužice, kde působí od r. 2013 v Lužickosrbském institutu jako vědecký pracovník. Primárně se věnuje historické mluvnici lužickosrbského jazyka, což dokládají i vydané publikace Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování (2013) a Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby (2019).

Dr. Bígl nejdříve vyložil obecnou definici slovesného vidu a upozornil na skutečnost, že praslovanština nedisponovala kategorií dokonavých a nedokonavých sloves. To, co se ve staroslověnštině zdánlivě jeví jako perfektiva a imperfektiva, jsou ve skutečnosti slovesa momentánní, durativní, iterativní a distributivní. Přednášející na základě ukázek z nejstarších lužickosrbských textů a gramatik dokazoval, že tento archaický systém uchovávají oba lužickosrbské jazyky. Vzhledem k tomu, že německá slovesa fungují bez vidové soustavy, domnívali se lužickosrbští obrozenci, že odlišnost jejich vidu způsobil vliv převažující němčiny. Proto se lužickosrbští učenci od r. 1841 rozhodli od sousedních slovanských národů přejímat vidová pravidla, která platí dodnes. Zároveň však podle dr. Bígla lidový jazyk uchovává starý systém, což porušuje kodifikovaná pravidla. Nastávají tak komplikace při tvoření tvarů prostých časů minulých, času budoucího, příčestí přítomného činného jakož i obou přechodníků. Dr. Bígl nejednoznačností vidové soustavy v lužické srbštině nastolil závažný problém ve slovanské jazykovědě a předložil problematiku aspektu jako výzvu pro další sorabistická i slavistická bádání.

Inspirativní přednáška dr. Richarda Bígla se nesla v přátelském duchu a zaujala posluchače i akademické pracovníky katedry bohemistiky.