Přednáška dr. F. Čajky o tzv. Modlitebníku jaroslavském

Jarní cyklus přednášek v rámci Jazykovědného sdružení ČR otevřelo vystoupení našeho dlouholetého kolegy a předního českého paleoslovenisty PhDr. Františka Čajky, Ph.D. Ten v návaznosti na své vystoupení v předchozím akademickém roce představil opět tematiku diachronní, tentokrát slavistickou – modlitby západoslovanského (moravského a českého) původu v ruskocírkevněslovanském Modlitebníku jaroslavském, který pochází z 2. poloviny 13. století.

Uvedený kodex představuje jedinečný soubor modliteb, nemající žádné doložené opisy v ruském i jinojazyčném prostředí. F. Čajka seznámil přítomné posluchače s okruhem uvedených textů, na které poprvé poukázal ruský slavista, rusista, folklorista a literární historik A. I. Sobolevský (1856–1929): Modlitba proti ďáblu, Modlitba sv. Řehoře, Modlitba sv. Ambrože, Modlitba vyznání hříchů, Modlitba v úzkosti a soužení, Modlitba ke sv. Bohorodičce, Modlitba „když se zvoní nebo klepe“, Modlitba „když se čte evangelium“, Modlitba „po políbení evangelia“. F. Čajka dále poukázal na existenci dalších textů (modliteb) západoslovanského původu, které se v Jaroslavském modlitebníku vyskytují.

Přednášející osvětlil charakter celého modlitebníku i jeho jednotlivých modliteb, přiblížil dobovou situaci na Rusi a představil možné příčiny toho, proč má tento modlitebník v ruském prostředí charakter jedinečného souboru modliteb.

Účastníci přednášky měli tak možnost seznámit se s tematikou geograficky sice na první pohled relativně vzdálenou, slavisticky a i bohemisticky však velmi pozoruhodnou. Termín přednášky – středeční odpoledne (22. březen) přilákal zájemce z řad pedagogů i studentů. Zájem ze strany studentů by si však tato tematika zasloužila vyšší, než byl počet přítomných studentů. Doufejme jen, že se zvýšený počet zájemců z řad studentů projeví již při přednášce doc. Hrdličky (FF UK Praha) o češtině jako jazyku nemateřském, plánované na konec dubna.

                                                                                                                                                                                                                      Patrik Mitter