Přednáška doc. PhDr. Milana Hrdličky, Ph.D., – Čeština jako jazyk nemateřský

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, Ph.D., z Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze, nás ve středu 26. dubna 2023 seznámil s jiným pohledem na češtinu. Přednáška nesla název Čeština jako jazyk nemateřský a autor se zaměřil na nejsložitější oblasti daného jazyka při výuce cizinců.

Na začátek rozpravy se docent zmínil o postavení češtiny ve světě a vyvrátil mylnou domněnku, že náš mateřský jazyk je jazykem malým. Vybral konkrétní příklady z dějin, kdy se čeština stala důležitým jazykem pro celou Evropu. Zdůraznil rozsáhlou výuku bohemistiky v zahraničí a uplatnění absolventů v praxi. Česky mluví přes 12 milionů lidí a čeština je na 60. místě, což v počtu 6 000 světových jazyků je úctyhodné. Padla zmínka i o libozvučnosti a zpěvnosti. Doktor Hasil doplnil zajímavou informaci – čeština je na 3. místě v používání jazyků v opeře.

Po těchto zajímavostech přišla řada na obtíže při učení se češtiny. Základy si Slované dokáží osvojit během 3 měsíců, Neslované za 18 a Asiaté za více než 20 měsíců. Vybrala se dvě nejsložitější témata – slovesný vid a prepozice. Obě témata se v učebnicích pro cizince velice zjednodušují, což vede k následnému zmatení a nepochopení. Docent Hrdlička zdůraznil potřebu vysvětlení příznakových a bezpříznakových gramatických kategorií. Co se týče předložek, jejich počet stále stoupá, nyní jich je přes 500. Pro cizince je tedy velmi obtížné najít systém. Autor udával příklady na předložkách DO a NA.

Na závěr přednášky zazněla zmínka o pokusech zjednodušit češtinu pro cizince (např. pouze 4 pády) či cizince nejprve učit češtinu obecnou. Po příspěvku vznikla zajímavá diskuse o úrovni češtiny rodilých mluvčí, kterou poslouchala plná posluchárna studentů.

Mgr. Romana Wágnerová