Katedra bohemistiky PF a Festival otevřených dveří

Spolu s ostatními katedrami Pedagogické fakulty UJEP se i katedra bohemistiky zapojila do bohatého programu Festivalu otevřených dveří, který se konal na půdě fakulty ve čtvrtek 24. února 2022. Součástí programu bylo Literární čtení (za účasti kolegů literárně činných – PhDr. Martina Fibigera, Ph.D., a Mgr. Radka Fridricha) a didaktický workshop zaměřený na literární výchovu, který vedl rovněž i literárně činný kolega doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Autor těchto řádků se zúčastnil právě tohoto workshopu, proto mu věnuje několik následujících prostředků. Účast ze strany možných zájemců zvláště o studium bakalářského stupně bohemistiky nebyla bohužel tak vysoká, jak by si členové katedry asi přáli, přesto zájemkyně nebyly o nic ochuzené, právě naopak. Měly možnost seznámit se s hravým, kreativním pojetím literární výchovy v pravém slova smyslu, při kterém se formou herních činností (aktivit) vzdělávají žáci a studenti a vychovávají nejen v oblasti literatury.

Zájemkyním byly přestaveny tři činnosti, jichž se také aktivně zúčastnily. První činnost – promluva z perspektivy literární postavy – aktivizovala kromě znalostí literárních nejen autentické zážitky z vlastní četby, ale prostřednictvím stylizování se do příslušných literárních postav rozvíjí i řečové dovednosti účastníků a tím posiluje i jejich komunikační kompetence. Tato hra také inspiruje k hlubšímu čtenářskému prožitku při dalším čtení literárního díla, neboť ten usnadňuje proniknutí k postavě a k následnému uchopení její řeči.

Další činnost spočívala v řazení rýmových dvojic napsaných na připravených lístcích do skupin podle ad hoc užitých kritérií. Účastníce si tak prostřednictvím rýmových dvojic (a tedy jevů z oblasti literární teorie) mohly aktivizovat i své kognitivní schopnosti analyzovat jevy lingvistické (homofonii, příp. homografii, morfologicky či slovotvorně podmíněné rýmy), a tak rozvíjet i své kompetence v oblasti jazykové výchovy.

Poslední činností bylo přiřazování vlastností (zvláště charakterových) k pojmenováním pracovních pozic postav. Pojmenování vlastností i pracovního zařazení postav byla opět ztvárněna na lístcích. Vzájemným přiřazováním vlastností k postavám se již v této fázi činnosti objevují zárodky konstrukce budoucího příběhu. Tato činnost nepřímo vybízí k napsání slohového útvaru, v němž bude ztvárněn příběh, a tím přispívá k rozvoji tvůrčí kompetence účastníků i v rámci slohové výchovy.

Cílem všech tří aktivit nebyl konkrétní výsledek, ale činnost sama. Kladem všech tří činností je bezesporu skutečnost, že se jejich provedení obejde bez využití informačních technologií, což představuje v době zvyšující se míry závislosti části české mládeže na digitálních technologiích (mj. i v důsledku dlouhotrvající onlineové výuky) zvláště důležitou společenskou hodnotu.

Zájemkyním o studium bohemistiky byl předložen námět k dlouhodobé úvaze – jak v hodinách literární výchovy vhodně propojit složku literárněhistorickou se zážitkem z četby literárního díla a s kreativní herní aktivitou tak, aby vznikl organický smysluplný celek s výchovnou a vzdělávací funkcí. Lze doufat, že se tímto atraktivně pojatým workshopem podařilo u zájemkyň o studium na naší katedře jejich úmysl ještě podpořit.

                                                                                                                                  Patrik Mitter