PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Novotná Dana
 • vedoucí katedry KVU PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 175
 • Telefon: +420 475 282 885
 • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024

pondělí     11:00 - 13:00 hod.

jinak na základě domluvy na e-mailu: dana.novotna@ujep.cz .

 

Odborná specializace: hlasová výchova, sborový zpěv, dramatická výchova, hudebně pohybová výchova.

 

Vzdělání:

PF UJEP v Ústí nad Labem

DAMU Praha - postgraduální studium

 

Členství v institucích: 

členka ČHS

členka ČOS

 

Vědecká a umělecká činnost na KHV i mimo PF

doktorské studium

 

Významná publikační činnost

články v časopise Moderní vyučování, Informatorium, Talent, ve sborníku KHv PF UJEP

Moderní vyučování (ISSN 1211–6858) - článek Rytmus – společný jmenovatel hudby a pohybu 6/2004 ročník X – s. 11/

Sborník Fakulty Humanitních vied Banská Bystrica a KHV PF UJEP Ústí nad Labem „Teória vyučovania hudobnej výchovy“. ISBN 80-8055-985-6. Název článku:“Komparace evropských výchovně vzdělávacích systémů v souvislosti se zařazením hudební výchovy na gymnázia“/s. 41 – 54/

Sborník KHV PF UJEP“Hudební teorie a pedagogika. Teória vyučovania hudobnej výchovy.“ISBN 80-7044-547-5. Název článku:“Hudebně pedagogická komunikace na střední škole“/s. 83 – 93/

KNIHA, MONOGRAFIE

„Spinnig“ – Jan Hnízdil, Jiří Kirchner, Dana Novotná - vydalo nakladatelství GRADA PUBLISHING. Vydání první. Praha 2005. ISBN 80-247-0963-5.

 

Významná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

členka sboru Chorea academica / do roku 2005/

sbormistryně sboru Schola cantorum I. st ZŠ /do roku 2006/ 

konzultant KATaP DAMU Praha

umělecká vedoucí a členka vokálního kvarteta FOR VOX

 

Pedagogická a vědecká činnost za uplynulé období

Doktorské studium

28. 2. 2006 – obhájení disertační práce na KHV PF UJEP

Mezinárodní spolupráce

únor 2006 – setkání regionálních zástupců České Orffovy společnosti – Pražská konzervatoř – příprava materiálů k vytvoření samostatného občanského sdružení ČOS

SOKRATES-COMENIUS 2/1 – mezinárodní projekt zaměřený na celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků,mezinárodní workshopy /koordinátor – Coloman Kallos Orff institut – Mozartem Salzburk/, přípravná návštěva uskutečněna – 9. – 12. 12. 2004 – projekt podán do Bruselu

Regionální spolupráce

Hudební podvečery – Foyer ZUŠ v Churchillově ulici – organizace a dramaturgie – ve spolupráci s magistrátem Ústí nad Labem, spolupořádání s kolegou Novotným /účast sboru a orchestru I. stupně/

Vedení sboru SCHOLA CANTORUM – pravidelné vánoční a jarní koncerty v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Spolupráce s pedagogickými centry – organizace a realizace hudebních a dramatických seminářů a kurzů v severočeském regionu /Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Louny, Litoměřice, Most/

Veškeré aktivity spojené s činností sboru CHOREA ACADEMICA

Veškeré aktivity spojené s uměleckou činností vokálního kvarteta FOR VOX

Spolupráce s KTV PF UJEP - studijní program AVP - Outdoor drama

Vzdělávací kurzy

28. - 30. 5. 2004 – Krakov – absolvování mezinárodního hudebně pohybového kurzu

18. – 20. 6. 2004 – Poněšice –kurz HAMU Praha /hudba,muzikoterapie,waldorfská pg.

2008, 2009 - hudebně dramatické tvořivé dílny a workshopy pro pedagogické pracovníky (Ústí n.L., Teplice, Chomutov, Děčín, Litoměřice,Olomouc)

 

Získané granty, spoluúčast na jejich řešení

Grant FRVŠ - "Tvorba multimediální publikace Dějiny a literatura bicích nástrojů"

Grant FRVŠ - "Tvorba elektronické interaktivní učebnice pro předmět kinezioterapie psychických onemocnění“. Podíl – v oblasti taneční pohybová terapie. Společně s kolegou Novotným spolupráce s asociací psychologů sportu na FTVS Praha.

Grant FRVŠ - "Zvyšování profesních kompetencí učitelů ZŠ a SŠ s využitím zážitkově pedagogických přístupů“ – ve spolupráci s kolegou Janem Hnízdilem /KTV PF UJEP/, Jiřím Kirchnerem /KTV PF UJEP/.

Grant FRVŠ č. 321105000901 podávaného v tématickém okruhu F2 d. “Tvorba multimediální učebnice Dějiny a literatura bicích nástrojů“ – spolupráce s Daliborem Němcem/JAMU Brno/ a Terezou Noskovou /Konzervatoř Teplice/. Obhájení grantu – 14. 2. 2007.

Vydání skript a DVD „Dějiny a literatura bicích nástrojů“, UJEP UL 2007

 

Současné publikační, vědecké, umělecké záměry

účast na projektu pro EU (Sokrates - Orff Schulwerk)

spoluúčast – Mezinárodní zastoupení Orffovských společností (ČR, Slovensko, Německo, Rakousko aj.)

 

Vědecká sympozia, vystoupení, zahraniční stáže:

 • Brusel – prezentace KVU PF UJEP – 6. - 9. 1. 2013 – výstava, koncert v prostorách Stálého Zastoupení ČR v EU - dramaturgie a realizace komorního koncertu sboru Schola cantorum – sbormist
 • Pasov – výstava a koncert v Galerii Moderního umění - „Drei Blickwinkel“ – 23. 2. 2015 dramaturgie a realizace komorního koncertu sboru Schola cantorum – sbormistr
 • Anglie – University of Northampton, Faculty of Education and Humanities – březen 2019

 

PROJEKTY, GRANTY – spoluřešitel, garant, mentor 2013 - 2020:

 • 2013 - 2015 – Výchova uměním jako komunikační akt v širším sociálním kontextu. Projekt MŠMT a KVU PF UJEP. Spoluřešitel a realizátor workshopů, kurzů a koncertů.
 • 2014/ 2015 – Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání. Projekt ESF, MŠMT a KPS PF UJEP. Realizátor kurzů, tvůrce studijních opor.
 • 2016 - 2019 – Projekt Univerzity Palackého v Olomouci – spoluřešitel KTVS PF UJEP „Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy“ Zapojení  -  posouzení návrhů a ověření pilotních materiálů, elektronické studijní materiály, lektorská činnost - realizace kurzů dramatické výchovy, odborné stáže, konference, závěrečná evaluace.
 • 2016 - 2020 Projekt Univerzity Palackého v Olomouci (prof. Milan Valenta) – v rámci OP VVV – registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 – Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)- „Jedinečností  uměleckého výrazu  k  inkluzivnímu uměleckému vzdělávání.“  Zapojení KVU PF UJEP jako spolupracující subjekt (návrhy a ověření pilotních materiálů, elektronické studijní materiály, lektorská činnost, odborné stáže, konference, závěrečná evaluace).
 • 2016 - 2017 Projekt SGS KVU PF UJEP Ústí nad Labem „Komunikace v tvůrčím procesu jako prostředek mezigenerační spolupráce“ – hudební a výtvarné workshopy, vernisáž a koncert v Prachaticích, koncert - Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a na Katolické Univerzitě v Ružomberoku
 • 2017 – projekt ESF – OPVVV - „PROKOM“ – podpora žáků se SVP CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 007 – odborné přednášky vzdělávacího akreditovaného programu zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj a komunikativní dovednosti – Krajský úřad Ústeckého kraje, Národní institut dalšího vzdělávání Ústí nad Labem
 • 2017 – 2020 – Projekt ESF – Šablony pedagogů MŠ – vzdělávací program zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – kurzy a přednášky – Jirkov, Chomutov, Louny, Žatec, Ústí n. L. – Národní institut dalšího vzdělávání UL
 • 2018 - 2020 „Učíme se učit spolu“  - divadelní představení pro MŠ, hudební a tvořivě dramatické odborné přednášky a kurzy pro studenty - spolupráce se ZŠ Trmice, ZŠ Žalhostice, ZŠ Křešice) – odborný garant za KVU – odborné přednášky a hudební workshopy, hudebně didaktické exkurze, studentské divadlo pro MŠ.
 • 2019 – IKAP Ústí nad Labem – projekt ústeckého kraje, MŠMT, ESF – Dramatická výchova jako součást rozvoje čtenářské gramotnosti žáků na I. a II. st. ZŠ a SŠ.
 • 2020 - – Projekt ESF a OPVVV – Šablony pedagogů MŠ – vzdělávací program zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – kurzy a přednášky – Žatec, Ústí n. L., Louny – Národní institut dalšího vzdělávání UL

 

Monografie:

 • Novotná, D. Analýza stavu hudební výchovy na čtyřletých gymnáziích. Acta Univerzitatis Purkynianae 171. UJEP Ústí nad Labem 2011. ISBN 978-80-7414-413

 

Skripta:

 • Novotná, D. Tvořivá dramatika v MŠ. Vybrané kapitoly. UJEP Ústí n. L. 2010. ISBN 978-80-7414-273-4.
 • Novotná, D., Straňková, L. Klávesové nástroje MŠ. UJEP Ústí n. L. 2013. V rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/29.0023 „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“.
 • Novotná, D., Straňková, L. Elementární improvizace doprovodu písní. UJEP Ústí n. L. 2013. ISBN 978-80-7414-591-9.
 • Kružíková, L., Novotná, D. et. al. (edc.). Didaktika hudební výchovy v inkluzívním vzdělávání. UP Olomouc 2019.

 

Publikace na mezinárodní konferenci:

 • Integrativní přístup v primárním vzdělávání 2015“ – Novotná, D. Komunikujeme prostřednictvím umění. Technická univerzita Liberec – 17. a 18. 6. 2015. ISBN 978-80-7494-257-0.
 • „Sapere Aude 2017“ – Scope of pedagogy and psychology, Hradec Králové – 17. – 19. květen 2017. Minaříková L., Novotná D. Tvůrčí proces jako forma mezigenerační spolupráce. ISBN 978-80-87952-19-1.

KH1 / 4201,
Hudebně výchovný seminář I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4203,
Klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4205,
Klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4207,
Didaktika HV I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4301,
Hudebně výchovný seminář I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4307,
Didaktika HV I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4309,
Didaktika HV III (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4310,
Průpravné hry a cvičení DV (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4311,
Techniky DV I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4625,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4629,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4635,
Didaktika HV - alternativní přesahy (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4640,
Pěvecký sbor (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4654,
Techniky DV I. (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4735,
Didaktika HV - alternativní přesahy v hudbě (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4754,
Techniky DV I. (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4756,
Předmět a loutka (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4829,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4929,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
-------------,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------,
KH1 / 0064,
Metodika HV - pohybové a instrumentální činnosti MŠ,
KH1 / 0109,
Hudba a DV,
KH1 / 0117,
Techniky DV II,
KH1 / 0133,
Techniky DV II,
KH1 / 4202,
Hudebně výchovný seminář II,
KH1 / 4204,
Klavír II,
KH1 / 4208,
Didaktika HV II,
KH1 / 4210,
Průpravné hry a cvičení DV,
KH1 / 4211,
Techniky DV I,
KH1 / 4218,
Hudební činnosti I,
KH1 / 4219,
Hudební činnosti II,
KH1 / 4302,
Hudebně výchovný seminář II,
KH1 / 4308,
Didaktika HV II,
KH1 / 4312,
Techniky DV II,
KH1 / 4628,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír II,
KH1 / 4655,
Techniky DV II,
KH1 / 4755,
Techniky DV II,
KH1 / 4825,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír,
KH1 / 6025,
Hra na klávesové nástroje I,
KH1 / 6029,
Doprovody písní na klávesové nástroje,