Studijní opory a metodické materiály

BEDNÁŘ, Jiří. Základy práva. (Studijní opora)

BEDNÁŘ, Jiří. Základy trestního práva. (Studijní opora)

BENDL, Stanislav.  Nárys sociální pedagogiky. Praha: PedF UK

BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v běžné škole. (Studijní opora)

FELCMANOVÁ, Lenka. Legislativa v oblasti vzdělávání dětí a žáků se SVP. (Studijní opora)

FIALOVÁ, Michaela. Základy pedagogické diagnostiky a prevence pro učitele. (Studijní opora)

HÁDKOVÁ, Kateřina. Podpora žáků se sluchovým postižením v běžné škole. (Studijní opora)

CHALOUPKOVÁ, Soňa. Podpora žáků s mentálním postižením v běžné škole. (Studijní opora)

KNOTOVÁ, Dana a kol. Úvod do sociální pedagogiky. Studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. Brno: Masarykova univerzita, 2014

KOVÁŘOVÁ, Renata. Podpora nadaných žáků v inkluzivním prostředí. (Studijní opora)

KRAUS, Blahoslav. Sociální pedagogika. Hradec Králové: PedF UHK, 2014

KVĚTOŇOVÁ, Lea. Žák se zrakovým postižením v běžné škole. (Studijní opora)

MÁROVÁ, Ivana. Podpora žáků se specifickými poruchami učení v běžné škole. (Studijní opora)

MICHALOVÁ, Z., PEŠATOVÁ, I. a kol. 2015. Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD(Metodická příručka)

NĚMEC, Zbyněk. Asistent pedagoga a strategie kooperace s asistentem pedagoga. (Studijní opora)

ŘÍČAN, Jaroslav. Didaktické strategie v heterogenních skupinách. (Studijní opora)

ŘÍČAN, Jaroslav. Multikulturní výchova: Teorie a praxe průřezového tématu. (Studijní opora)

SEGEŤOVÁ, Petra. Podpora žáků v riziku a s poruchami chování. (Studijní opora)

SMOLÍK, Arnošt. Edukace a rozvoj osob s poruchami psychického vývoje a chování. (Studijní opora)

SMOLÍK, Arnošt. Psychický a morální vývoj jedince v návaznosti na problematiku školní kázně. (Studijní opora)

SMOLÍK, Arnošt. Relaxační techniky. (Studijní opora)

SMOLÍK, Arnošt. Skupinová dynamika, klima a sociální koheze školní třídy. (Studijní opora)

SMOLÍK, Arnošt. Vybrané aspekty sociálního formování jedince ve vztahu ke společenským normám a morálnímu jednání. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-040-9.

SVOBODA, Zdeněk. Sociální vyloučení a jeho dopad do vzdělávání. (Studijní opora)

SVOBODA, Zdeněk. Vybrané problémy sociální pedagogiky. (Studijní opora)

SVOBODA, Zdeněk a Ladislav ZILCHER. Inkluzivní vzdělávání. (Studijní opora)

SVOBODA, Zdeněk., ZILCHER Ladislav a kol. Koordinátor inkluze ve škole. (Metodická příručka)

VOMÁČKOVÁ, Helena. Personální řízení a vedení lidí. (Studijní opora)

ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana. Podpora žáků s tělesným postižením. (Studijní opora)

ZEMKOVÁ, Jaroslava. Tvorba a evaluace plánu pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán. (Studijní opora)

ZILCHER, Ladislav. Inkluzivní kritéria a jejich měření – evaluace v oblasti inkluze. (Studijní opora)

ŽAMPACHOVÁ, Zuzana. Podpora žáků s poruchou autistického spektra v běžné škole. (Studijní opora)