doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Vlastimil Chytrý
  • prorektor pro rozvoj a digitalizaci, docent (KPR PF)
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96, Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 212
  • Telefon: +420 475 282 150
  • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru 2023/2024

Pondělí: 12:00 – 13:00 v učebně CS-318 (vždy pouze po předchozí domluvě). Možné také v online podobě na odkazu zde.
 

Informace o vyučujícím

Akademický pracovník Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů. Kromě pro­blematiky matematického a logického myšlení žáků základních a středních škol se také zajímá o matematické a logické hry potažmo výukové metody, s čímž je také velice úzce propojena jeho publikační činnost ve formě člán­ků a monografií. Dále se profiluje v oboru statistiky. Je autorem studijních materiálů, pracovních sešitů a skript zaměřených na výukové metody ve vyučování matematice a na didaktiku geometrie. Spolupracuje na význam­ných projektech, mezi které je možné zařadit: EMPAS – Engaging Migrants Parents and Children – Raising achievement in Children´s Centres and Schools z programu Evropské komise PROGRESS, Otevřená univerzita, otevřená věda; To je věda, seznamte se – podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje; Nadání je třeba rozvíjet aj. Dlouhodobě spolupracuje s Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.

Bakalářské práce

Dějiny logiky
Analýza her určených k rozvoji matematického myšlení.
Analýza her určených k rozvoji logického myšlení.
Možnosti rozvoje rovinné představivosti u dětí v MŠ
Matematická symbolika v mateřské škole
Dítě mateřské školy a matematický kvantifikátor
Bee-bot jako prostředek rozvoje rovinné představivosti v MŠ

Diplomové práce
Problematika standardizace didaktického nástroje.
Logické myšlení u osob rozlišných věkových skupin.
Konvergentní myšlení u osob rozlišných věkových skupin.
Divergentní myšlení u osob rozlišných věkových skupin.
Deduktivní způsob uvažování u osob rozlišných věkových skupin.
Induktivní způsob uvažování u osob rozlišných věkových skupin.
Vliv pohlaví na úroveň logického myšlení.
Vliv pohlaví na deduktivní způsob uvažování.
Vliv pohlaví na induktivní způsob uvažování.
Logické myšlení a způsoby jeho testování.
Faktory ovlivňující logické myšlení jedince.
Analýza žákovských postojů k matematice.
Komparativní analýza nástrojů zjišťující postoje k matematice.
Faktory ovlivňující žákovy postoje k matematice.
Faktory ovlivňující žákovo hodnocení TIMMS.
Kritické myšlení žáka prvního stupně základní školy.
Kritické myšlení žáka prvního stupně jako faktor ovlivňující jeho prospěch.
Způsoby měření kritického myšlení žáka.
Metakognitivní znalosti jako prediktor školní úspěšnosti žáka prvního stupně základní školy
Kreativní myšlení dětí v mateřských školách.
Kreativní myšlen učitelů v mateřských školách.
Kreativní myšlení studentů učitelství pro mateřské školy.

Disertační projekty
Přístup učitele matematiky jako stěžejní faktor rozvoje matematických dovedností žáka 1. stupně ZŠ
Eye-tracking jako nástroj hodnocení kvality učebnice
Vybrané aspekty matematické gramotnosti dětí mladšího školního věku – možnosti výzkumu a současné trendy
Kritická místa matematiky na prvním stupni základní školy (kvaziexperimentální studie)