doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Ladislav Bláha
  • děkan PF, docent (KTVS), garant studijního programu Tělesná výchova a sport, Sport a zdraví
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-212
  • Telefon: +420 475 283 124
  • E-mail:

Konzultační hodiny: Po: 15:00 - 17:00 hod. děkanát; Pá 8:00 - 9:00 hod. SH - dveře 212; konzultace po dohodě distanční formou: http://blue.ujep.cz/b/lad-bjj-mbm-g3j; 

Nepřítomnost: pozor, pro pátek 19. dubna - KH posunuty na 12:00 - 13:30 na děkanát!!!; 6. května - VR FTK UP Olomouc; 22.-24. května - jednání České asociace děkanů peagogických fakult

Absolvent: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem; Obor: tělesná výchova - německý jazyk

Doktorát v oboru "Teorie a didaktika tělesné výchovy" Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Doktorské studium v oboru kinantropologie na FTVS UK disertační práce na téma „Vybrané efekty působení goalballu u zrakově postižených dětí"
Habilitační práce: Pohybové aktivity osob se zrakovým postižením

Oborové zaměření: Teorie a didaktika vybraných pohybových her, Pohybové aktivity osob se zrakovým postižením

Členství:
Člen Asociace děkanů pedagogických fakult
Člen VR UJEP v Ústí nad Labem,
Člen VR FTK UP Olomouc,
Člen VR PF UJEP v Ústí nad Labem,
Člen VR FZS UJEP v Ústí nad Labem,
Člen Oborové rady FTK UP Olomouc 
Reprezentant Federation Internationale de Tchoukball (F.I.T.B.) pro Českou republiku, 
Člen výkonného výboru České asociace tchoukballu,
Člen Asociace děkanů PF ČR.

Člen redakční rady časopisů:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica;
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica;
Česká kinantropologie;
Slovak Journal of Sports Science;
Tělesná výchova a sport mládeže;

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi.

Jiné:
8. 2016 - převzetí ocenění F.I.T.B. - Pioneer of tchoukball
6. 4. 2018 - výroční cena APA - uvedení do Síně slávy APA
1. 8. 2023 - člen vítězného týmu na World Tchoukball Championships v kategorii M40+ 
KTV/4327,
Výchova ke zdraví,