doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Ladislav Bláha
  • vedoucí katedry, docent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: SH 201
  • Telefon: +420 475 283 219
  • E-mail:

Konzultační hodiny: Po: 13:00 - 15:00 hod.; Pá: 7:45 - 8:45 hod.  konzultace po dohodě distanční formou: http://blue.ujep.cz/b/lad-bjj-mbm-g3j 

Nepřítomnost: 30. 9. - dovolená; z důvodu náhrady KH prodlužuji KH v pondělí 3. 10. do 16:00 hod. 

Absolvent: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem; Obor: tělesná výchova - německý jazyk

Doktorát v oboru "Teorie a didaktika tělesné výchovy" Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Doktorské studium v oboru kinantropologie na FTVS UK disertační práce na téma „Vybrané efekty působení goalballu u zrakově postižených dětí"
Habilitační práce: Pohybové aktivity osob se zrakovým postižením

Oborové zaměření: Teorie a didaktika vybraných pohybových her, Pohybové aktivity osob se zrakovým postižením

Členství:
Člen VR FTK UP Olomouc,
Člen VR PF UJEP v Ústí nad Labem,
Reprezentant Federation Internationale de Tchoukball (F.I.T.B.) pro Českou republiku, 
Člen výkonného výboru České asociace tchoukballu,
Člen Grémia vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ v ČR.

Člen redakční rady časopisů:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica;
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica;
Česká kinantropologie;
Journal of  Outdoor Activities;
Slovak Journal of Sports Science;
Tělesná výchova a sport mládeže;

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi.

Jiné:
8. 2016 - převzetí ocenění F.I.T.B. - Pioneer of tchoukball
6. 4. 2018 - výroční cena APA - uvedení do Síně slávy APA
KTV/4327,
Výchova ke zdraví,